Raporty edukacyjne

 

Raporty edukacyjne 2024
 • Chymkowski R., Stan czytelnictwa książek w Polsce w 2023 roku. Społeczna mapa czytania książek, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2024 [link].
 • Dobosz-Leszczyńska W.,  Kaźmierczak J., Weremiuk  A.,  Myślenie poza schematami: wyniki badania myślenia kreatywnego PISA 2022, IBE Warszawa 2024 [link].
 • Domurat A.,  Aspiracje ludzi młodych odnośnie ich przyszłej kariery zawodowej: raport z badania ilościowego, Fundacja THINK, Warszawa 2024 [link].
 • Karp-Szymańska A., Droga do czytelnika: diagnoza potrzeb dziecięcego odbiorcy wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji czytelnictwa: ogólnopolski raport badawczy, luty 2024 [link].
 • „Mogę wszystko. Co na to współcześni uczniowie?”: raport z badania pilotażowego, Teach for Poland, Tychy 2024 [link].
 • Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania uczniów i rodziców, pod red. Rafał Lange, NASK, Warszawa 2023 [link].
 • Nowakowska M., Program K`IDS w Polsce: faza pilotażowa, Holistic Think Tank, Bielsko-Biała ; Kraków ; Warszawa, 2024 [link].
 • Rynek pracy, edukacja, kompetencje: aktualne trendy i wyniki badań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP, styczeń 2024 [link].
 • Rynek pracy, edukacja, kompetencje: wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP Grupa PFR ; System Rad ds. Kompetencji, Warszawa 2024 [link].
 • Staciwa K., Wykorzystywanie seksualne dzieci w cyberprzestrzeni, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2023 [link].
 • Stan infrastruktury informatycznej w szkołach, Związek Miast Polskich, 14.06.2024 [link].
 • Sytuacja uczniów z SPE w polskiej szkole i największe wyzwania na rok szkolny 2023/24: raport z badania Nowej Ery, pod red. K. Kowalskiej-Ziółkowskiej, Z. Szustakiewicz, Nowa Era, 2024 [link].
 • Witkowska H., Kicińska L., Palma J., Łuna M., Zrozumieć, aby zapobiec 2024. Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży: II edycja raportu na podstawie danych Komendy Głównej Policji i serwisu pomocowego www.zwjr.pl, Serwis Życie Warte Jest Rozmowy, Warszawa 2024 [link].
 • Wójcik S., Marakuk K., Kopycka J., Przemoc wobec dzieci w sporcie: raport z badań ilościowych: najważniejsze wyniki, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa 2024 [link].
Raporty edukacyjne 2023
 • Berska P., Raport „Cyfrowy ślad technologii”. Cyfrowa ekologia w życiu Polaków, theprotocol.it 2023 [link].
 • Bulkowski K., Dobosz-Leszczyńska W., Kaźmierczak J., Umiejętności polskich piętnastolatków. Najważniejsze wyniki badania OECD PISA 2022, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2023 [link].
 • Chymkowski R., Zasacka Z., Stan czytelnictwa książek w Polsce w 2022 roku: komunikat wstępny, BN, Warszawa 2023 [link].
 • Czy Dzieci potrzebują dorosłych? Raport przygotowany przez Akademię Przyszłości, Kraków 2023 [link].
 • Dębska K., Zrozumienie i zaspokojenie potrzeb nauczycieli i uczniów w walce z dezinformacją: analiza wywiadów jakościowych z nauczycielami i nauczycielkami oraz uczniami i uczennicami szkół średnich, Demagog ; Purpose, 2023 [link].
 • Dojrzeć do praw: raport z monitoringu praw i podmiotowości dziecka w Polsce w dobie społeczeństwa informacyjnego: edycja I, oprac. A. Mościcka, Fundacja Orange, Warszawa 2023 [pobierz].
 • Dziennik codziennej aktywności dzieci i młodzieży: raport z badania, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2023 [pobierz].
 • Flis J., Dębski M., Młode głowy: raport z badania dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi, Fundacja UNAWEZA, Warszawa 2023 [link].
 • Grzelak Szymon, Żyro Dorota, Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020–2022, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Warszawa 2023 [link].
 • Machnacz E. i in., Laboratoria przyszłości z perspektywy szkoły: raport z badania pilotażowego, Fundacja edTech Poland, Warszawa 2023 [link].
 • Makaruk K., Drabarek K., Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie: raport z badań, FDDS, Warszawa 2023 [pobierz].
 • Makaruk K., Drabarek K., Popyk A., Wójcik Sz., Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce, FDDS, Warszawa 2023 [pobierz].
 • Młodosmartni czyli alfabet młodych. Od alfy do pokolenia Z, Euvic Digital, Warszawa 2023 [link].
 • Multimedia i programy interaktywne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi: raport z badań 2020-2022, badanie jest efektem współpracy zespołu prowadzonego przez M. Cackowską i firmę Learnetic, 2023 [link]
 • Paliga M., Raport: badanie dobrostanu zawodowego nauczycieli, Librus, Katowice 2023 [link]
 • Pawlak M., Badanie jakości życia dzieci i młodzieży, perspektywa dzieci (2021) i ich rodziców (2022): obszar – samopoczucie psychiczne, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2023 [pobierz].
 • Prawa ucznia w Polsce: raport z badań, pod red. Ł. Korzeniowskiego, Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Kraków 2023 [link].
 • Przeczytać i zrozumieć: wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w czytaniu, pod red. J. Kaźmierczak i K. Bulkowskiego, IBE, Warszawa 2023 [link].
 • Ruch wydawniczy w liczbach: 2022 książki, oprac. O. Dawidowicz-Chymkowska, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2023 [pobierz].
 • Sobestjańska A., Sopińska A., Stefańska M., Oświata w największych polskich miastach: analiza wybranych aspektów edukacji w miastach Unii Metropolii Polskich: raport grudzień 2022, CAiBUMP, Warszawa 2023 [pobierz].
 • Wyzwania dyrektorów szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024, Wolters Kluwer, Warszawa 2023 [pobierz].
Raporty edukacyjne 2022
 • Białecka B., Etat w sieci 3.0: zdrowie psychiczne polskich nastolatków w nauce zdalnej: raport 2022, FEZiP, Poznań 2022 [pobierz].
 • Dęboń A., Strzała R., Monitoring praw uczniowskich: w odniesieniu do zapisów statutów szkolnych w szkołach dla dzieci i młodzieży: raport 2022, Stowarzyszenie dO!PAmina Lab, Warszawa 2022 [pobierz].
 • Dzieci się liczą 2022: raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, pod red. M. Sajkowskiej i R. Szredzińskiej, FDDS, Warszawa 2022 [pobierz].
 • Edukacja głuchych i niedosłyszących dzieci i młodzieży: informacja o wynikach kontroli, NIK, Warszawa 2022 [pobierz].
 • Ewaluacja wsparcia doradztwa zawodowego w obszarze oświaty: badanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego PO WER: raport końcowy, pod red. P. Fuchsa, Piotr Fuchs Smart Research, Poznań 2022 [pobierz].
 • Immersyjna edukacja historyczna, pod red. A. Kiełczykowskiej, IPN, Gdańsk 2022 [pobierz].
 • Kicińska J., Palma J., Życie warte jest rozmowy: zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży: raport za lata 2012-2021, Komenda Główna Policji, Warszawa 2022 [pobierz].
 • Lange R., Błażej M., Konopczyński F., Ładna A., Nastolatki wobec pornografii cyfrowej: trajektorie użytkowania: raport z badań ogólnopolskich, NASK, Warszawa 2022 [pobierz].
 • Nie na pokaz: analiza wyników badania dotyczącego treści intymnych publikowanych przez młodzież, Zespół Dyżur.net.pl, NASK, Warszawa 2022 [pobierz].
 • Pawlak M., Badanie postaw i zjawiska przemocy w stosunku do grup marginalizowanych społecznie wśród nastolatków: raport z badania, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2022 [pobierz].
 • Pawlak M., Rodzice 2022: postawy rodzicielskie: raport z badania ilościowego, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2022 [pobierz].
 • Pawlak M. i in., Ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2022 [pobierz].
 • Rowicka M., Bujalski M., Brzdąc w sieci – zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 0-6 lat: raport z badania, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2022 [pobierz].
 • Rynek pracy, edukacja, kompetencje: aktualne trendy i wyniki badań, PARP Grupa PFR, System Rad ds. Kompetencji, Warszawa 2022 [pobierz].
 • Sekścińska K., Edukacja ekonomiczna dziewczynek i chłopców w polskich domach: czy matki i ojcowie edukują w ten sam sposób?: raport z badania ilościowego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!, Warszawa 2023 [pobierz].
 • Tędziagolska M., Walczak B., Żelazowska-Kosiorek A., Szkoła zróżnicowana kulturowo: wyzwania i potrzeby związane z napływem uczniów z Ukrainy: raport z badania jakościowego na zlecenie CEO, CEO, Warszawa 2022 [pobierz].
 • Walczak B., Tędziagolska M., Młodzież wobec globalnych wyzwań: raport z badania ilościowego i desk research, CEO, Warszawa 2022 [pobierz].
 • Włodarczyk J., Tata 2022: raport z badania polskich ojców, FDDS, Warszawa 2022 [pobierz].
 • Włodarczyk J., Znajomość Telefonów Zaufania śród młodzieży: wyniki badania, FDDS, Warszawa 2022 [pobierz].
 • Zasacka Z., Chymkowski R., Stan czytelnictwa książek w Polsce w drugim roku pandemii (2021-2022), Biblioteka Narodowa, Warszawa 2022 [pobierz].
Raporty edukacyjne 2021
 • Buchner A., Fereniec-Błońska K., Wierzbicka M., Między pasją a zawodem: raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021, Fundacja Orange, Warszawa 2021 [pobierz].
 • Cichy H., Helak M., Usługi publiczne w kryzysie: edukacja do zmiany, Fundacja Przyjazny Kraj, Warszawa 2021 [pobierz].
 • Chymkowski R., Zasacka Z., Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku, BN, Warszawa 2021 [pobierz].
 • Etat w sieci 2.0: zdrowie psychiczne polskich nastolatków w nauce zdalnej, Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii Rodzice.CO, 2021 [pobierz].
 • Europejski raport narkotykowy: tendencje i osiągnięcia, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Lizbona 2021 [pobierz].
 • Funkcjonowanie szkół w sytuacji zagrożenia Covid-19: informacja o wynikach kontroli, NIK, Warszawa 2021 [pobierz].
 • Górka A., Adamczyk P. M., Model wspierający w doradztwie: raport
  z badania doradców zawodowych w kontekście wdrażania ZSK, 
  IBE, Warszawa 2021 [pobierz].
 • Grzelak Sz., Żyro D., Jak wspierać uczniów po roku epidemii?: wyzwania i rekomendacje z obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Warszawa 2021 [pobierz].
 • Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii?: pierwszy taki raport w Polsce, ClickMeeting, 2021 [pobierz].
 • Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych: informacja o wynikach kontroli, NIK, Warszawa 2021 [pobierz]
 • Plebańska M., Szyller A., Sieńczewska M., Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021 [pobierz].
 • Przyszłość edukacji: scenariusze 2046, pod red. K. Szach-Bolaczek, Infuture Institute, Collegium Da Vinci, Gdańsk-Poznań 2021 [pobierz].
 • Raport Ministerstwa Edukacji Narodowej: zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID 19, MEN, Warszawa 2021 [pobierz].
 • Rozmawiaj z Klasą: zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek: raport z badania, Fundacja Szkoła z Klasą, Warszawa 2021 [link]: https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/fszk_raport_rozmawiaj_z_klasa.pdf.
 • Szkoła ponownie czy szkoła od nowa?: jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji?, pod red. Jędrzeja Witkowskiego, CEO, Warszawa 2021 [pobierz].
Brak wpisów/aktualności.

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji