O nas

Struktura organizacyjna

p.o. Dyrektor​

mgr Elżbieta Rostkowska
tel. (95) 721-61-10

e-mail: wom@womgorz.edu.pl

Główna księgowa
tel. (95) 721-61-27

e-mail:  gl.ksiegowa@womgorz.edu.pl

Księgowość – faktury
tel. (95) 721-61-27

e-mail:  ksiegowosc@womgorz.edu.pl

Kierownik administracyjny
tel. (95) 721-61-15

e-mail:  kier.adm@womgorz.edu.pl

Administracja (recepcja noclegów)
tel. (95) 721-61-13

Numer konta:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.,
numer rachunku: 42 1090 1623 0000 0001 5583 4211


Numer NIP:  599-10-79-671

Biuro Obsługi Szkoleń

Numer konta:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.,
numer rachunku: 42 1090 1623 0000 0001 5583 4211

Numer NIP:  599-10-79-671

tel. (95) 721-61-14

mgr Katarzyna Szczepaniak
e-mail: bos.katarzyna.szczepaniak@womgorz.edu.pl

mgr Anna Olejniczak 
e-mail: bos.anna.olejniczak@womgorz.edu.pl

mgr Katarzyna Burdzińska 
e-mail: bos.katarzyna.burdzinska@womgorz.edu.pl

Pracownia Zarządzania Oświatą​

Kierownik Pracowni

mgr Marek Piechowiak
konsultant ds. zarządzania oświatą
pok. 22 (II piętro)

tel. (95) 721-61-22, kom. 509-517-124
e-mail: marek.piechowiak@womgorz.edu.pl

Konsultanci:
mgr Dorota Janiszewska – konsultant ds. zarządzania oświatą
e-mail: dorota.janiszewska@womgorz.edu.pl
tel. kom. 509-517-124

mgr Roman Sondej – konsultant ds. zarządzania oświatą
e-mail: roman.sondej@womgorz.edu.pl
tel. kom. 509-517-124

mgr Ewelina Januszkiewicz – konsultant ds. edukacji europejskiej i funduszy dla edukacji (pok. 22, I piętro)
e-mail: ewelina.kozlowska@womgorz.edu.pl
tel. kom. 533-971-849

mgr Bogusława Wiśniewska – konsultant ds. edukacji europejskiej i funduszy dla edukacji (pok. 22, I piętro)
e-mail: boguslawa.wisniewska@womgorz.edu.pl
tel. kom. 533-971-849

Pracownia organizuje działalność doradczo-konsultacyjną i szkoleniową przede wszystkim dla kierowniczej kadry oświatowej, dla pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie:

 • organizacji i zarządzania oświatą,
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły,
 • public relation,
 • pozyskiwania funduszy dla edukacji,
 • wdrażania zmian wynikających z reformy systemu oświaty,

a także w zakresie awansu zawodowego nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek .

Działania Pracowni realizowane są poprzez organizację warsztatów, seminariów, szkoleń rad pedagogicznych, udzielania konsultacji oraz upowszechniania przykładów dobrej praktyki/dobrych praktyk. Pracownia bierze udział w działaniach na rzecz wspomagania szkół i placówek oraz prowadzi sieci współpracy i samokształcenia dla kadry kierowniczej oświaty.

Działalność szkoleniowa prowadzona jest w formie szkoleń online oraz stacjonarnych.

Pracownia Psychoedukacji i Wychowania

Kierownik Pracowni

mgr Agata Muńko
konsultant ds. wychowania i edukacji elementarnej
pok. 24 (II piętro)

tel. (95) 721-61-18, kom. 509-517-184
e-mail: agata.munko@womgorz.edu.pl

Pracownia realizuje systemowe wspomaganie szkół i placówek w zakresie:

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • umiejętności wychowawczych i psychoedukacji,
 • tworze­nia i realizacji programów nauczania, wychowawczo-profilaktycznych oraz wczesnego wspomagania rozwoju,
 • terapii pedagogicznej,
 • pracy z ucz­niami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • wychowania prorodzinnego i prozdrowotnego,
 • edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej),
 • dostosowania procesu edukacyjno-wychowawczego do nauczania w ramach edukacji zdalnej.

Organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe dla:

 • wychowawców klas,
 • nauczycieli różnych przedmiotów i specjalności, w tym szczególnie: kształcenia specjalnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania do życia w rodzinie,
 • pedagogów szkolnych,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic szkolnych i innych placówek oświatowych,

zwłaszcza poprzez:

 • realizację szkoleń;
 • konsultacje indywidualne i zbiorowe;
 • upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;
 • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.

Istotnym zadaniem Pracowni jest wspomaganie rozwoju osobistego nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Wymienione wyżej formy zadań realizowane są zarówno stacjonarnie, jak i online.

W Pracowni działają zespoły specjalistyczne:

Zespół Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychopedagogicznej
Koordynator:
mgr Barbara Basińska
konsultant ds. kształcenia specjalnego i edukacji psychospołecznej oraz terapii pedagogicznej
e-mail: barbara.basinska@womgorz.edu.pl
pok. 24 (II piętro)
tel. Pracowni 95-721-61-18, kom. 509-517-184

mgr Lidia Pyżyńska
doradca ds. psychologii
e-mail: lidia.pyzynska@womgorz.edu.pl
pok. 34 (III piętro)
tel. Pracowni 95-721-61-34, kom. 509-517-184

mgr Agata Spirydowicz-Kacperska
konsultant ds. pedagogiki i pedagogiki specjalnej
e-mail: agata.spirydowicz@womgorz.edu.pl
pok. 34 (III piętro)
tel. Pracowni 95-721-61-34, kom. 509-517-184

Zespół Edukacji Prorodzinnej i Prozdrowotnej
Koordynator:
mgr Jadwiga Krzewska-Gordzijewska
konsultant ds. wychowania prorodzinnego i prozdrowotnego
e-mail: jadwiga.krzewska@womgorz.edu.pl
pok. 24 (II piętro)
tel. Pracowni 95-721-61-18, kom. 509-517-184

dr Piotr Wójciak
konsultant ds. wychowania fizycznego i bezpieczeństwa w szkole
e-mail: piotr.wojciak@womgorz.edu.pl
pok. 24 (II piętro)
tel. Pracowni 95-721-61-18, kom. 509-517-184

Zespół Edukacji Elementarnej
Koordynator:
mgr Agata Muńko
konsultant ds. wychowania i edukacji elementarnej
e-mail: agata.munko@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni 95-721-61-18, kom. 509-517-184

mgr Anna Domagała
doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: anna.domagala@womgorz.edu.pl
pok. 34 (III piętro)
tel. Pracowni 95-721-61-34, kom. 509-517-184

mgr Jolanta Talaska
doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego
e-mail: jolanta.talaska@womgorz.edu.pl
pok. 34 (III piętro)
tel. Pracowni 95-721-61-34, kom. 509-517-184

mgr Danuta Turłaj
konsultant ds. wychowania przedszkolnego
e-mail: danuta.turlaj@womgorz.edu.pl
pok. 24 (II piętro)
tel. Pracowni 95-721-61-18, kom. 509-517-184

Pracownia Doskonalenia Metodycznego

Kierownik Pracowni

mgr Małgorzata Jach
konsultant ds. diagnoz dydaktycznych i doskonalenia
metodycznego
pok. 13 (I piętro)

tel. (95) 721-61-19, kom. 509-517-163
e-mail: malgorzata.jach@womgorz.edu.pl

Pracownia:

Organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także doradców zawodowych, szczególnie w zakresie:

 • realizacji podstaw programowych, w tym stosowania aktywizujących metod prowadzenia lekcji adekwatnych do ich celów,
 • indywidualizowania procesu nauczania,
 • oceniania motywującego uczniów do uczenia się,
 • wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych do doskonalenia pracy dydaktycznej,
 • rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży, także promowania szkolnego ruchu artystycznego,
 • działań na rzecz edukacji włączającej,
 • przeciwdziałania dyskryminacji;

Uwzględnia w swych działaniach rozwijanie technicznych umiejętności nauczycieli umożliwiających efektywne kształcenie na odległość;

Rozwija kompetencje nauczycieli niezbędne do wprowadzania uczniów w dziedzictwo cywilizacyjne Europy oraz poznawanie kultury polskiej, także w formie wycieczek edukacyjnych;

Realizuje wspomaganie szkół polegające na zdiagnozowaniu potrzeb, zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu podniesienie jakości ich pracy, realizując Program wspomagania szkół i placówek województwa lubuskiego pn. “Połączmy siły”;

Prowadzi sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Z uwagi na trwające zagrożenia epidemiczne, związane z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w przypadku zaostrzenia ograniczeń dotyczących swobody poruszania się i zgromadzeń, większość zaplanowanych form doskonalenia może zostać przeprowadzona online.            

W Pracowni działają zespoły specjalistyczne:

Zespół  Humanistyczny
Siedziba Zespołu:     pok. 12, 21, 22 tel. 95-721-61-24, -21, -22
Doradcy:  pok. 020 (niski parter), tel. 95-721-61-20

Koordynator:
mgr Małgorzata Jach
konsultant ds. diagnoz dydaktycznych i doskonalenia metodycznego
e-mail: malgorzata.jach@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni 95-721-61-22, kom. 509-517-163

Konsultanci:
mgr Barbara Bednarek
konsultant ds. edukacji artystycznej
e-mail: barbara.bednarek@womgorz.edu.pl 
tel. Pracowni 95-721-61-24, kom. 509-516-925 

mgr Dorota Dąbrowska   
konsultant ds. rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich
e-mail: dorota.dabrowska@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni 95-721-61-24, kom. 509-516-925

mgr Mirosław Kwiatkowski
konsultant ds. języka angielskiego i edukacji europejskiej
e-mail:  miroslaw.kwiatkowski@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni 95-721-61-21, kom. 509-516-918

dr hab. Renata Nadobnik   
konsultant ds. języka niemieckiego 
e-mail: renata.nadobnik@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni 95-721-61-21, kom. 509-516-918 

mgr Małgorzata Wiczkowska
konsultant ds. języka francuskiego, włoskiego i łaciny oraz wspomagania metodycznego szkół
e-mail:  malgorzata.wiczkowska@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni 95-721-61-21, kom. 509-516-918

Doradcy metodyczni:
mgr Jerzy Dutkiewicz
doradca metodyczny ds. historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych
e-mail: jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-20, kom. 509-517-163

mgr Beata Gizińska-Gigoła
doradca metodyczny ds. j. polskiego w szkołach podstawowych
e-mail: beata.gizinska-gigola@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-20, kom. 509-517-163

mgr Małgorzata Niewiadomska
doradca metodyczny ds. j. polskiego w szkołach ponadpodstawowych
e-mail: malgorzata.niewiadomska@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-20, kom. 509-517-163

dr Urszula Polańska
doradca metodyczny ds. języka angielskiego
e-mail: urszula.polanska@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-21, kom. 509-517-163

mgr Jolanta Stępkowska
doradca metodyczny ds. historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych
e-mail:jolanta.stepkowska@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-20, kom. 509-517-163

mgr Iwona Trzaskowska
doradca metodyczny ds. języka niemieckiego
e-mail: iwona.trzaskowska@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-21, kom. 509-517-163

Zespół  Matematyczno-Przyrodniczy
Siedziba Zespołu:     pok. 22 tel. 95-721-61-22
Doradcy:  pok. 020 (niski parter), tel. 95-721-61-20

Doradcy metodyczni:
mgr Dorota Czarnecka
doradca metodyczny ds. edukacji matematycznej w szkołach podstawowych
e-mail: dorota.czarnecka@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-20, kom. 509-517-163

mgr Lucyna Janicka
doradca metodyczny ds. geografii
e-mail: lucyna.janicka@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-20, kom. 509-517-163

mgr Zbigniew Łuczka
doradca metodyczny ds. fizyki i astronomii
e-mail: zbigniew.luczka@womgorz.edu.pl 
tel. Pracowni 95-721-61-22, kom. 509-517-063

dr Katarzyna Sierakowska
doradca metodyczny ds. biologii
e-mail:katarzyna.sierakowska@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-20, kom. 509-517-163

mgr Dorota Tomczak
doradca metodyczny ds. matematyki w szkołach ponadpodstawowych
e-mail: dorota.tomczak@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-20, kom. 509-517-163

mgr Paweł Zaborowski
doradca metodyczny ds. chemii
e-mail: pawel.zaborowski@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-22, kom. 509-517-163, pok. 22

Zespół  Edukacji Zawodowej i Doradztwa Zawodowego
Siedziba Zespołu:     pok. 020 (niski parter), tel. 95-721-61-20
Doradcy: pok. 01 (niski parter), tel. 95-721-61-28

Koordynator:
mgr Barbara Matusik
doradca metodyczny ds. doradztwa zawodowego
e-mail: barbara.matusik@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-20, kom. 509-517-163

mgr Sylwia Pawlaczyk
doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego
e-mail: sylwia.pawlaczyk@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-20, kom. 509-517-163

Pracownia Technologii Informacyjnych

Kierownik Pracowni

mgr Mariusz Walak​
konsultant ds. edukacji informatycznej
pok. 23 (II piętro)

tel. (95) 721-61-23, kom. 509-517-212
e-mail: mariusz.walak@womgorz.edu.pl

Konsultanci:
dr inż. Łukasz Lemieszewski
ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji
e-mail: lukasz.lemieszewski@womgorz.edu.pl

mgr Emil Błaszkowski
ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji
e-mail: emil.blaszkowski@womgorz.edu.pl

mgr Dariusz Sapkowski
ds. zastosowań grafiki komputerowej i technik multimedialnych w edukacji
(prowadzi również doradztwo metodyczne w zakresie edukacji plastycznej)
e-mail: dariusz.sapkowski@womgorz.edu.pl

mgr Katarzyna Tomicka
doradca metodyczny ds. edukacji informatycznej
e-mail: katarzyna.tomicka@womgorz.edu.pl 

Pracownia działa na rzecz wspomagania szkół i placówek w zakresie umiejętności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce edukacyjnej i zawodowej. Wspomaganie szkół obejmuje:

 • tworzenie cyfrowego środowiska kształcenia;
 • projektowanie, wdrażanie oraz testowanie metod e-nauczania;
 • włączanie technologii informacyjnych do działań na rzecz poprawy poziomu i organizacji kształcenia, w tym kształcenia online;
 • upowszechnianie kodowania na wszystkich poziomach kształcenia;
 • realizowanie zadań związanych z reformą edukacji w zakresie realizacji nowej podstawy programowej z informatyki, techniki oraz plastyki;
 • tworzenie środowiska do realizacji zadań związanych ze zdalnym nauczaniem.

Do zadań Pracowni Technologii Informacyjnych należy także:

 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli, kadry kierowniczej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, a także pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły i innych pracowników oświaty w zakresie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w  praktyce edukacyjnej i zawodowej oraz zdalnym nauczaniem;
 • organizowanie doskonalenia i prowadzenie doradztwa metodycznego oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli “informatyki” i “zajęć komputerowych” wszystkich typów szkół;
 • upowszechnianie stosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz metod i form realizacji edukacji zdalnej;
 • upowszechnianie przykładów dobrej praktyki w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz edukacji zdalnej;
 • doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej, medialnej, informatycznej i technicznej;
 • doskonalenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie realizacji podstawy programowej z zajęć komputerowych – programowania (kodowania) oraz realizacji edukacji zdalnej;
 • organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji oraz szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, ochrony wizerunku ucznia i nauczyciela w sieci, edukacji informatycznej i technicznej oraz edukacji zdalnej.

Biblioteka Pedagogiczna

Kierownik Biblioteki

mgr Magdalena Płatonow​
tel. (95) 721-61-40 lub (95) 721-61-35;
kom. 509-517-036 lub 509-517-206
e-mail: magdalena.platonow@womgorz.edu.pl

Dział Informacji i Doradztwa
Bibliotekarze:
mgr Hanna Ciepiela
mgr Monika Markowska
mgr Sandra Sokołowska
tel. (95) 721-61-38, 509-517-122
mgr Barbara Tymszan
tel. (95) 721-61-40
e-mail: bp.informacja@womgorz.edu.pl 

Dział Udostępniania Zbiorów (Wypożyczalnia)
Bibliotekarze:
mgr Ewelina Cichomska
mgr Anna Giniewska
mgr Eliza Paternowska
mgr Monika Żołędziejewska
tel. (95) 721-61-35, 509-517-206
e-mail: bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Bibliotekarze:
mgr Magdalena Janas
mgr Monika Panek
mgr Sylwia Pruska
tel. (95) 721-61-39, 509-517-141
mgr Izabela Mądrzak
mgr Mariola Tarnowska
tel. (95) 721-61-41
e-mail: bp.gromadzenie@womgorz.edu.pl

Biblioteka jest  czynna:
poniedziałki – piątki:  1000–1800 
środy: 1000–1500
soboty:  900–1300

Galeria "Na Mansardzie"

Witamy w galerii „Na Mansardzie”, mieszczącej się na ostatnim piętrze zabytkowej kamienicy przy ulicy przy ul. Łokietka 20 a. Galeria działa pod patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, opiekuje się nią Biblioteka Pedagogiczna.

Galeria została otwarta 19.02.1992 roku. Do 2000 roku mieściła się w Grodzkim Domu Kultury, od 2000 w siedzibie WOM-u. W 2011 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało jej tytuł „Miejsca Odkrywania Talentów”. Od maja 2015 galeria nosi nazwę „Na Mansardzie”.

Galeria prowadzi działalność edukacyjną i wystawienniczą. Co roku prezentuje około siedmiu wystaw, często połączonych z warsztatami artystycznymi. W 2015 roku szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa starych zabawek „Miś z przeszłością” . Obejrzało ją ponad 900 widzów.

Szkoły, instytucje i osoby zainteresowane wystawieniem swoich prac w galerii prosimy o kontakt: tel. 95 721 61 37, email: namansardzie@womgorz.edu.pl

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji