Projekty edukacyjne

Projekt Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń.

Okres realizacji projektu: od: 2020-09-01 do: 2022-08-31

Obszar realizacji projektu:

województwo: lubuskie powiat: Gorzów Wielkopolski gmina: Gorzów Wielkopolski

Wartość projektu: 1 093 105,08 zł.

Wnioskodawca: Miasto Gorzów Wielkopolski

Partnerzy:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim

2. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Cel główny projektu:

utworzenie i prowadzenie Szkoły ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim (SĆGW) zgodnie z Modelem szkoły ćwiczeń w terminie 1 IX 2020 – 31 VIII 2022 r. jako odpowiedź na potrzebę poprawy funkcjonowania i efektywnego wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy obejmujących m.in. umiejętności mat.-przyr., posługiwania się obcymi językami, ICT.

Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim powstanie w wyniku połączenia 4 szkół (SP15, SP3, SP6, SP16), co umożliwi uzyskanie synergii szkół uczestniczących w projekcie. Każda ze szkół wspiera w zakresie wybranego obszaru kompetencji kluczowych:

SP15 – matematyki,

SP3 – nauczania j. obcych,

SP6 – technologii inform.- komunik.,

SP16 – przedmiotów przyrodniczych.

Lista szkół, w których będzie przeprowadzona diagnoza i które zostaną objęte wsparciem w projekcie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim,

 2. Szkoła Podstawowa nr 10 w Gorzowie Wielkopolskim,

 3. Szkoła Podstawowa w Kamieniu Wielkim,

 4. Szkoła Podstawowa w Bobrówku,

 5. Szkoła Podstawowa w Różankach,

 6. Szkoła Podstawowa w Ściechowie,

 7. Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich.

Zadania WOM-u w projekcie:

 • Diagnoza potrzeb szkół objętych wsparciem w ramach szkoły ćwiczeń.

W ramach wymienionego zadania przewiduje się opracowanie diagnozy potrzeb siedmiu szkół i przygotowanie dla nich planu doskonalenia. Szczegółowa diagnoza potrzeb szkół będzie opierać się na metodologii Modelu szkoły ćwiczeń.

 • Prowadzenie działań szkoły ćwiczeń, w tym prowadzenie szkoleń i doskonalenia praktycznego dla czynnych zawodowo nauczycieli z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, kształcenia praktycznego studentów kierunków pedagogicznych.

W ramach wymienionego zadania przewiduje się pracę czterech moderatorów sieci (na platformie doskonaleniewsieci.pl.) w zakresie czterech obszarów (matematyka, informatyka, język, obszar przyrodniczy). Moderatorzy (każdy w ramach swojego obszaru) podzielą się wiedzą i doświadczeniem zgodnie z potrzebami szkół i indywidualnych oczekiwań nauczycieli.

Plakat pdf [pobierz]

 • DZIAŁANIA W PROJEKCIE: zobacz
 • KOLEJNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: zobacz
 • OSTATNIE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: zobacz 
 • ZAKOŃCZENIE PROJEKTU: zobacz

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 2016-07-01 do 2022-06-30

Obszar realizacji projektu: województwo lubuskie

Powiat: strzelecko- drezdenecki

Wartość projektu: 7 314 007,34 zł

Nazwa projektodawcy: Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny

Partnerzy:

1. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

2. Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zamiejscowy w Sulechowie

3. Syntea Spółka Akcyjna

4. Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

5. Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim

Cel główny Projektu:

Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów (30%K) i 16 nauczycieli (8K 8M) szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych, utworzenie CKZiU oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.

Grupa docelowa to 1500 uczniów (30%K) i 16 nauczycieli (8K 8M)  szkół kształcenia zawodowego z Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Placówki, które zostaną objęte wsparciem to: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne kursy pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji.

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • Praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach;
 • Współpraca ze szkołami wyższymi;
 • Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego;

– Kurs diagnosty pojazdów samochodowych,

– Kurs florystyki,

– Kurs kelner-barman,

– Kurs menedżer hotelarstwa,

– Kurs marketingu internetowego,

– Kurs baristy,

– Kurs sommeliera,

– Kurs concierge,

– Kurs carvingu,

– Kurs w zakresie oprogramowania Subiekt,

– Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie,

– Kurs egzaminatora OKE.

 • Zajęcia szkoleniowe dla uczniów

– Studium rysunku przestrzennego,

– Analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna wody,

– Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym,

– Prawo jazdy kategorii B,

– Prawo jazdy kategorii E do B,

– Operator koparko-ładowarki,

– Kurs kelner-barman,

– Kurs obsługi walutowej,

– Kurs florystyczny,

– Kurs nauki języka migowego,

– Kurs wizażu,

– Kurs baristy,

– Kurs na uprawnienia elektryczne SEP,

– Kurs obsługi kasy fiskalnej,

– Kurs cukiernika,

– Kurs garmażera,

– Kurs spawania metodą MAG 135,

– Planowanie i organizacja imprez sportowych,

– Zasady odżywiania, wypoczynku, regeneracji, aktywności fizycznej,

– Kurs instruktor rekreacji ruchowej fitness.

 • Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców i przedsiębiorców;
 • Modernizacja kształcenia zawodowego;
 • Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo CKZiU.

Projekt obejmuje wsparciem:

 • 3 szkoły z terenu województwa lubuskiego
 • 1500 uczniów
 • 16 nauczycieli

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: „Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego”.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., jako jeden z parterów, rozpoczął realizację projektu: „Bez granic: nauka-praca-życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim. Rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”, nr umowy: 85016185.

Cel projektu: Oś priorytetowa III Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji;

Cel szczegółowy: Cel 5 Rozszerzenie wspólnej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie.

Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020

Wartość ogółem: 153 091,35 euro

Kwota dofinansowania: 130 127,65 euro

Czas realizacji: 2018-2021

Po obu stronach granicy istnieje już duże doświadczenie w dziedzinie orientacji zawodowej, które można razem lepiej wykorzystać. Dlatego wspólnie z niemieckimi i polskimi partnerami opracowujemy nową ofertę w zakresie orientacji zawodowej dla dzieci i młodzieży.

Liczne wspólne warsztaty, konferencje, wizyty studyjne i spotkania wzmocnią wymianę między studentami, nauczycielami i specjalistami. Rada Projektu z ekspertami w dziedzinach edukacji, gospodarki i administracji dodatkowo wspiera prace projektowe. Wyniki uzyskane pod koniec projektu zostaną włączone do materiałów naukowych i praktycznych z zakresu orientacji zawodowej.

Cele projektu

 1. Opracowanie modelu orientacji zawodowej na niemiecko-polskim obszarze przygranicznym na przykładzie Euroregionu Pro Europa Viadrina jako przykładu, dostosowanego do potrzeb uczniów, szkół i rodziców oraz euroregionalnego rynku pracy.
 2. Praktyczne testowanie nowych narzędzi, materiałów i metod szkolenia zawodowego, z uwzględnieniem regionalnych i prawnych warunków ramowych.
 3. Promowanie wymiany międzykulturowej między uczniami i nauczycielami poprzez wspólne praktyczne działania w dziedzinie poradnictwa zawodowego i szkolenia nauczycieli.

Partnerzy projektu:

IHK-Projektgesellschaft mbH

Handwerkskammer Frankfurt (Oder) 

Institut für Ökonomische Bildung in Oldenburg 

Lubuska Sieć Innowacji 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego  

Gmina Strzelce Krajeńskie 

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny


Projekt realizowany przez Powiat Żarski w partnerstwie z Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska, Uniwersytetem Zielonogórskim, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp.:

“Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”

Oś. 8 Nowoczesna edukacja

Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego

Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty
realizowane poza formułą ZIT.

Numer naboru: RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/16

Tytuł projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim

Okres realizacji projektu:od 2016-07-01 do 2022-06-30

Obszar realizacji projektu: województwo lubuskie

powiat: żarski

Projekt grantowy: nie

Rodzaj projektu: pozakonkursowy

Typ projektu: Projekt zrealizowany w pełni lub częściowo przez partnerów
społecznych lub organizacje pozarządowe

TYP III. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego – zgodnie z SZOOP RPO-L2020

TYP II. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU – zgodnie z SZOOP RPO-L2020

TYP I. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno – gospodarczym – zgodnie z SZOOP RPO-L2020

Nazwa projektodawcy: Powiat Żarski

Partnerzy:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

2. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

3. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

4. Uniwersytet Zielonogórski

5. Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska

Budżet: 23 990 879, 88 zł

W projekcie udział weźmie 2300 uczniów (900K i 1400M) z 9 szkół /placówek kształcenia zawodowego z Powiatu Żarskiego oraz 79 nauczycieli (53K i 26M). Liczba osób objętych wsparciem 2379.

Uczniowie wezmą udział w kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych. Nauczyciele wezmą udział w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych.

Realizowane działania ukierunkowane są na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników (w tym ON), miedzy innymi dzięki wsparciu nauczania zawodowego poprzez praktyczną i nowoczesną naukę zawodu oraz podnoszenie kompetencji kadry w zakresie kształcenia zawodowego, a także poprzez współpracę pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz szkołami wyższymi z regionu.

Wyposażenie i doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne wynika z diagnozy przeprowadzonej przez placówki oraz są zgodne ze standardem wyposażenia określonym w Wytycznych EFS 2014-2022. Zostanie utworzony CKZiU.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny jest partnerem w projekcie “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” w zakresie realizacji zadania 9. Realizacja doradztwa zawodowego na poziomie regionalnym.

W zadaniu 9 objęto szkoleniem i doradztwem zawodowym doradców powiatowych oraz doradców pracujących w szkołach lub poradniach uczestniczących w projekcie w każdym z powiatów. Zaplanowano również szkolenie konsultantów i doradców ODN-u, SODiD-u i WOM-u.

W trakcie realizacji projektu zapraszani będą do współpracy pracodawcy oraz pracownicy JST i uczelni wyższych. Projekt zakłada utworzenie trzech sieci współpracy: północ, centrum i południe.

Projekt zakłada organizację targów, forum oraz innych form promocji edukacji i rozwoju doradztwa zawodowego w województwie lubuskim.

W projekcie zaplanowano doposażenie w książki, gry, filmy trzech jednostek o charakterze regionalnym:

1. Punkt Informacyjny w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach.

2. Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego CKZiU Ekonomik w Zielonej Górze.

3. Punkt Informacyjny w Bibliotece WOM w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, jako jeden z parterów, rozpoczął realizację projektu: „Szkoła Ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt: „Szkoła Ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2019- 30 czerwca 2021

Lider projektu: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze

Partnerzy projektu: Uniwersytet Zielonogórski, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze

Szkoły współpracujące z liderem:

 1. Szkoła Podstawowa nr 16 w Zielonej Górze przy Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze.
 2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Zielonej Górze.
 3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze.
 4. Szkoła Podstawowa nr 15 im. IV Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Zielonej Górze.
 5. Szkoła Podstawowa nr 28 w Zielonej Górze przy Zespole Edukacyjnym nr w Zielonej Górze.
 6. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
 7. Szkoła Podstawowa im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie.

Cel główny projektu: utworzenie na terenie województwa lubuskiego, w subregionie zielonogórskim, szkoły ćwiczeń z 7 szkołami wspierającymi (w tym 2 na terenie wiejskim) w celu wspomagania szkół w zakresie podwyższenia jakości procesu kształcenia w 4 obszarach: matematycznym, nauk przyrodniczych, ICT, języków obcych.

Działania projektowe:

 • przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkół biorących udział w przedsięwzięciu oraz zaplanowanie działań wspierających;
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrekcji szkoły;
 •  sieć współpracy i zespołowe forum wymiany doświadczeń;
 • przygotowanie studentów do pracy w zawodzie nauczyciela;
 • zastosowanie nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przy wykorzystaniu najnowszej technologii;
 • nauczanie praktyczne ,eksperymentalne i innowacyjne;
 • przygotowanie materiałów merytorycznych i metodycznych dla nauczycieli w czterech obszarach przedmiotowych;
 • wyposażenie czterech pracowni przedmiotowych:  matematycznej, przyrodniczej, językowej, informatycznej.

WOM jako partner w projekcie odpowiedzialny za:

 1. przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkół biorących udział w przedsięwzięciu;
 2. przygotowanie i przeprowadzenie 4 warsztatów metodycznych;
 3.  wizytę studyjną  dyrektorów szkół biorących udział w projekcie w Gorzowie Wielkopolskim;
 4. prowadzenie 4 sieci współpracy i samokształcenia.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 19 lipca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Konsultanci Pracowni Technologii Informacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego wspierają aktywnie szkoły w zakresie uczestnictwa szkoły w ww. programie.
Informacje udzielamy pod numerem: 95-7216123 lub w formie konsultacji indywidualnych.

Informacje na temat Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” można znaleźć na stronach:

Program „Bezpieczna+” realizowany w latach 2015-2018 ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią. Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”. Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

 • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
 • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
 • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
 • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

Więcej informacji na temat programu na stronie MEN: www.men.gov.pl

Rządowy program na lata 2014-2020 jest kontynuacją Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, a także działań podjętych w 2013, roku w ramach kierunku polityki oświatowej państwa pn. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych oraz priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. Rok Bezpiecznej Szkoły.

Cel główny programu:

Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

Cele szczegółowe:

Więcej informacji na stronie: www.men.gov.pl

Edukacja Globalna to projekt stanowiący część kształcenia obywatelskiego i wychowania, który rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Więcej informacji na temat projektu na stronach:

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020. Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na strony:

Program eTwinning jest skierowany do uczniów w wieku 3-19 lat, czyli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przystąpić do programu i realizować projekt – wraz z uczniami – może nauczyciel uczący dowolnego przedmiotu, a także bibliotekarz czy pedagog, którzy realizują online międzynarodowe projekty edukacyjne. Program jest elastyczny: pozwala nauczycielom na swobodny wybór tematu, czasu trwania projektu, planowanych działań i liczby szkół partnerskich. Program istnieje od 2005 i zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli z całej Europy.

Więcej na stronie: www.etwinning.pl

Filmoteka Szkolna to projekt adresowany do szkół, mający na celu upowszechnienie programu edukacyjnego Filmoteka Szkolna. Wszystkie polskie szkoły otrzymały na początku 2009 roku zestaw płyt DVD Filmoteka Szkolna zawierający 55 filmów ułożonych w 26 wątków tematycznych. Filmy odnoszą się do zagadnień zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Mogą być wykorzystane na lekcjach wychowawczych, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, a także na zajęciach pozalekcyjnych.

Filmoteka Szkolna to projekt Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Centrum Edukacji Obywatelskiej wspierający gimnazjalistów i licealistów na drodze edukacji filmowej, kulturalnej i obywatelskiej, a nauczycieli w wykorzystaniu materiału filmowego.

Filmoteka Szkolna ma na celu promocję dobrych praktyk z zakresu edukacji filmowej, a także stwarzanie możliwości do ogólnopolskiej wymiany doświadczeń.

Więcej informacji: www.filmotekaszkolna.pl i www.ceo.org.pl/filmotekaszkolna

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 został opracowany we współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie Art. 10 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493 ze zm.) w celu tworzenia warunków do bardziej skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej o programie na stronie: https://ms.gov.pl

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 Kurtorium Oświaty w Gorzowie opublikowało linki do zaktualizowanych baz danych, przekazane przez Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Program Mistrzowie Kodowania realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Cyfrowym Projekt: Polska, Fundacją CoderDojo, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP. Celem programu jest popularyzacja nauki programowania w polskich szkołach. Programowanie uczy wielu umiejętności, które są kluczowe w dzisiejszym świecie – świadomego korzystania z technologii, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywności, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań i pracy w zespole. Dzięki programowaniu młody człowiek uczy się rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Nie jest tylko biernym odbiorcą technologii, ale potrafi sam z jej użyciem realizować własne projekty.

Informacje dotyczące programu dostępne są na stronie:

http://www.ceo.org.pl/pl/mistrzowiekodowania

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.

Informację na temat priorytetu dostępne są na stronie MEN: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

Program Szkoła Ucząca Się (SUS) prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności od 2000 roku. Program skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół, wspierający zmiany podnoszące efektywność nauczania i uczenia się. Wprowadza ocenianie kształtujące do pracy szkoły i wspiera współpracę nauczycieli w zespołach.

Więcej o programie: https://sus.ceo.org.pl/

Aktualności

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Wernisaż z nagrodami

Ponad 50 prac nadesłano na miejski konkurs plastyczny „Wiosenne tradycje”. W sobotę, 18 maja o godz. 12.00 podczas otwarcia wystawy w galerii „Na Mansardzie” laureaci

Więcej informacji