Zakończenie projektu “Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim”

Zakończenie projektu “Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim”

Projekt Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim to projekt realizowany i współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń. Projekt realizowany był przez miasto Gorzów Wielkopolski w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim został zakończony.

Celem głównym projektu było utworzenie i prowadzenie Szkoły Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z Modelem szkoły ćwiczeń w terminie 1 IX 2020 – 31 XII 2022, jako odpowiedź na potrzebę poprawy funkcjonowania i efektywnego wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy obejmujących, m.in. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, posługiwania się obcymi językami, ICT.

Po zakończeniu działań projektowych, na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że projekt Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim przyniósł pozytywne rezultaty i osiągnął większość założonych celów. Ponadto przyczynił się do poprawy funkcjonowania systemu wspomagania szkół, szczególnie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów. Zaobserwowano wzrost zaangażowania nauczycieli w nauczanie eksperymentalne oraz zindywidualizowane podejście do uczniów.

Przeprowadzona ewaluacja projektu dostarczyła istotnych wskazówek dotyczących kontynuacji działań w ramach trwałości projektu. Warto rozważyć wykorzystanie potencjału Szkoły ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim poprzez przyjmowanie studentów na praktyki, co umożliwi im zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego. Ważne jest również ustalenie harmonogramu działań z dużym wyprzedzeniem, aby umożliwić planowanie pracy w szkołach i zapewnienie ciągłości projekt, ponadto utrzymanie dobrego przepływu informacji między partnerami projektu jest kluczowe dla skutecznej realizacji działań.

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji