Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim

         

Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.

Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Tytuł projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim
Okres realizacji projektu: od 2016-07-01 do 2022-06-30
Rodzaj projektu: Pozakonkursowy
Partnerzy:

 • Profi Biznes Group
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

 
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2300 uczniów i 79 nauczycieli szkół zawodowych, placówek kształcenia uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach, praktykach zawodowych, utworzenie CKZiU oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy w terminie od 01.07.2016 do 30.06.2022 r. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegół RPO Lubuskie 2020, jakim jest „Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego”. Realizacja w projekcie działań ukierunkowanych na zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy, zwiększenie dostępu do edukacji uczniom, mającym trudności w dostępie do wiedzy ze względu na czynniki ekonomiczne, podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, poprzez wysokiej jakości specjalistyczne kursy, szkolenia i studia podyplomowe, pozwoli na dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, a tym samym wpłynie na zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób młodych. Zaangażowanie w proces kształcenia praktycznego instytucji otoczenia biznesu pozwoli na wyposażenie uczniów w wiedzę opartą na nowoczesnych technologiach, odpowiadającą dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku. Skuteczna edukacja zawodowa wymaga również poprawienia bazy dydaktycznej szkół i placówek oświat oraz wdrożenia w nich systemu diagnozy uczniów pod kątem ich preferencji  i predyspozycji zawodowych oraz opracowywania indywidualnych planów rozwoju edukacyjno zawodowych. Działania projektowe ukierunkowane są na rozwój kompetencji, kwalifikacji przyszłych pracowników, między innymi dzięki wsparciu nauczania zawodowego poprzez praktyczną i nowoczesną naukę zawodu oraz podnoszenie kompetencji kadry w zakresie kształcenia zawodowego. Upowszechnienie współpracy szkół z otoczeniem społeczno – gospodarczym (praktyki i staże – również dla nauczycieli) nadaje edukacji zawodowej wymiar realny i adekwatny do potrzeb rynku. Udzielone wsparcie odpowiadać będzie na potrzeby gospodarki, a także przygotuje uczniów do funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu.
Wsparcie w projekcie skierowane jest wyłącznie do publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, a także nauczycieli i uczniów tych szkół oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, osób korzystających z pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, a także instytucji z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół z 9-ciu szkół/placówek kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Żarskiego:

1.     Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach – 10 nauczycieli i 349 uczniów – kierunki: ekonomista, informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik organizacji reklamy,

2.     Zespół Szkół Budowlanych w Żarach – 10 nauczycieli i 532 uczniów – kierunki: budownictwo, geodeta, informatyk, energetyka odnawialna,

3.     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach – 18 nauczycieli  i 423 uczniów- kierunki: technik pojazdów samochodowych, logistyk, elektryk, mechanik, mechanik i elektromechanik,

4.     Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku – 5 nauczycieli i 123 uczniów – kierunki: informatyk, ekonomista,

5.     Zespół Szkół Technicznych w Lubsku im. Władysława Reymonta –  7 nauczycieli i 337 uczniów – kierunki: elektryk, logistyk, gastronomiczny, mechanik pojazdów samochodowych,

6.     Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach – 18 nauczycieli i 381 uczniów – kierunki: hotelarstwo, gastronomia, fryzjerstwo, architektura krajobrazu,

7.     Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach im. Kornela Makuszyńskiego – 4 nauczycieli i 46 uczniów – kierunek: kucharz, ślusarz,

8.     Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubsku im. Jana Pawła II – 2 nauczycieli i 10 uczniów – kierunki: kucharz, cukiernik,

9.     Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lubsku – 5 nauczycieli i 99 uczniów – kierunki: ślusarz, mechanik.

Zadania do realizacji w ramach projektu:

1.     Wsparcie doskonalenia Nauczycieli kształcenia zawodowego.

2.     Dodatkowe zajęcia dla uczniów.

3.     Kształcenie zawodowe uczniów i doskonalenie zawodowe nauczycieli na Uniwersytecie Zielonogórskim.

4.     Modernizacja kształcenia zawodowego.

5.     Doradztwo edukacyjno – zawodowe.

6.     Praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach.

7.     Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców.

8.     Utworzenie i rozwój ukierunkowanego  branżowo CKZiU.

9.     Realizacja doradztwa zawodowego na poziomie regionalnym.

10.   Kształcenie uczniów i nauczycieli – ZDZ – partnerstwo niepubliczne. 

Ad. 1 Wsparcie doskonalenia Nauczycieli kształcenia zawodowego:

1.     Kurs Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie -60h –3os –dla nauczycieli kierunków mechanicznych i budowlanych.

2.     Kurs – Cięcia plazmą -16h – 3os dla nauczycieli kierunków mechanicznych – ślusarz.

3.     Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy – 215h (130h teoria, 85h praktyka) – 4 os. – dla nauczycieli  kierunków mechanicznych, elektrycznych.

4.     Szkolenie Protokół dyplomatyczny i Savoir vivre – 16h – 10os. – dla nauczycieli kierunków ekonomicznych, logistycznych, informatycznych, hotelarskich

5.     Szkolenie – Efektywne techniki sprzedaży z elementami autoprezentacji i obsługi wymagającego klienta – 30h – 2os. dla nauczycieli kierunków ekonomicznych i hotelarskich.

6.     Szkolenie – Profesjonalna obsługa klienta z praktyce – 24h – 2os. – dla nauczycieli kierunków hotelarskich i gastronomicznych.

7.     Szkolenie: Marketing i sprzedaż usług hotelowych – 24h – 2os. – dla nauczycieli kierunków hotelarskich i gastronomicznych.

8.     Specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli – Makijaż profesjonalny – szkolenie uzupełniające – 30h – 3 os. dla nauczycieli kierunków usług fryzjerskich i kosmetycznych

9.     Kurs – Projektowanie ogrodów – 45h – 1os. – dla nauczycieli kierunku architektura krajobrazu.

10.   Kurs operatorów i programistów obrabiarek sterowanych numerycznie – 60h – 1os. – dla nauczycieli kierunków mechanicznych i budowlanych.

11.   Kurs systemu diagnostycznego samochodów CDiF – 12h – 2os dla nauczycieli kierunków mechanicznych.

12.   Kurs obsługi programu AUTOCAD – 24h – 2os. – dla nauczycieli kierunków ekonomicznych i informatycznych.

13.   Instruktor nauki jazdy kategorii C – 1 os. -215h (130h teoria, 85h praktyka) – 1 os. – dla nauczycieli kierunków mechanicznych –  technik pojazdów samochodowych.

14.   Instruktor nauki jazdy kategorii C+E – 215h (130h teoria, 85h praktyka) – 1 os. dla nauczycieli kierunków mechanicznych – technik pojazdów samochodowych.

15.   Instruktor nauki jazdy kategorii T – 205h (130h teoria, 75h praktyka) – 1 os. dla nauczycieli kierunków mechanicznych – technik pojazdów samochodowych.

16.   Szkolenie – Menager gastronomii – 40h – 2os. – dla nauczycieli kierunków gastronomicznych.

17.   Szkolenie: Czas pracy kierowców – 8h – 1os. – dla nauczyciela kierunku logistycznego.

18.   Szkolenie – Zarządzanie personelem – skuteczny kierownik – 16h – 1os. – dla nauczyciela kierunku ekonomicznego.

19.   Szkolenie- Kierowanie zespołem – warsztaty menedżerskie – 16h – 1os. – dla nauczyciela kierunku hotelarskiego.

20.   Kurs: Spedytor – spedycja i transport– 48h – 1os. dla nauczyciela kierunku logistycznego.

21.   Kurs: Instruktor wózków jezdniowych z napięciem silnikowym – 48h – 1os. – dla nauczyciela kierunku elektrycznego, budowlanego, mechanicznego.

22.   Kurs lutowanie lutem twardym – 30h -11os. – dla nauczycieli kierunków ślusarskich, budowlanych, mechanicznych.

23.   Kurs montaż pomp ciepła – 2os. – dla nauczycieli kierunków budowlanych, geodezyjnych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

24.   Kurs termowizja w budownictwie – 3os. – dla nauczycieli kierunków budowlanych, geodezyjnych.

25.   Kurs montaż systemów fotowoltaicznych – 40h – 2os. – dla nauczycieli kierunków budowlanych, geodezyjnych.

26.   Kurs: AUTOCAD – poziom 2 -24h – 2os. – dla nauczycieli kierunków informatycznych i ekonomicznych.

27.   Kurs: AUTOCAD – poziom3 – 24h – 2os. – m.in. dla nauczycieli kierunków informatycznych i ekonomicznych.

28.   Certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu w szkolnictwie zawodowym – 97h/os- 20os. – dla nauczycieli wszystkich kierunków m.in. ekonomicznych, hotelarskich, elektrycznych, budowlanych, gastronomicznych, logistycznych, mechanicznych.

29.   Studia podyplomowe: Elektrotechnik i elektronik – 3 semestry – 3os. – m.in. dla nauczycieli kierunków elektrycznych i budowlanych.

30.   Studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe – 5os. -3 semestry – m.in. dla nauczycieli kierunków ekonomicznych, logistycznych, mechanicznych, turystycznych i gastronomicznych.

31.   Studia podyplomowe: Meneger Turystyki Uzdrowiskowej SPA Wellness – 2 semestry – 1os. – dla nauczycieli  kierunków hotelarskich i gastronomicznych.

32.   Studia podyplomowe: Kadry i Płace w prawie i praktyce – 2 semestry -1os. – m.in. dla kierunku ekonomicznego.

33.   Studia podyplomowe: Dietetyka – 2 semestry -2os. – dla nauczyciela kierunków gastronomicznych.

34.   Studia podyplomowe: Architektura krajobrazu – 2 semestry – 1os. – dla nauczyciela kierunku architektura krajobrazu.

35.   Studia podyplomowe: Rachunkowość – 2 semestry – 1os. – dla nauczycieli kierunków ekonomicznych.

36.   Studia podyplomowe Grafika Komputerowa, fotografia i multimedia – 2 semestry -1os. – dla nauczyciela kierunków informatycznych i grafiki komputerowej.

37.   Studia podyplomowe: Teleinformatyka – 2 semestry – 1os. m.in. dla nauczyciela kierunków informatycznych i grafiki komputerowej.

38.   Studia podyplomowe: Reklama i PR -2 semestry – 3os. – m.in. dla nauczyciela kierunków ekonomicznych.

39.   Change Your Mind – kształtowanie kompetencji interpersonalnych ucznia – 79 os. – dla nauczycieli wszystkich kierunków.

Ad. 2 Dodatkowe zajęcia dla uczniów:

1.     Spawacz MAG135 – udział weźmie 140 osób, (145h = 25h teorii, 120praktyki) – kierunki: mechanik, ślusarz.

2.     Kurs spawania metodą MIG – 140 osób- 180h (łącznie teoria i praktyka) kierunki: j.w.

3.     Kurs spawania metodą TIG – 140 os. – 103h (teoria i praktyka łącznie) kierunki: j.w.

4.     Kurs cięcia plazmą – 120os. – 16h –kierunki: elektryk, ślusarz, mechanik.

5.     Kurs Elektryka Wysokonapięciowego do 1 KV – 140os – 150h – kierunki: j.w.

6.     Kurs prawa jazdy kategoria B – 246os. 60h (teoria + praktyka)- wszystkie kieruki.

7.     Kurs prawa jazdy kategoria T – 20os. – 50h (teoria + praktyka)- wszystkie kierunki.

8.     Kurs operatorów i obrabiarek sterowanych numerycznie – 15os. – 60h – kierunki:  budowlane, mechaniczne.

9.     Kurs operatorów wózkowych widłowych/ uprawnienia na wózki widłowe – 165os. – 48h – kierunki:  budowlane, mechaniczne.

10.   Kurs kelnerski I lub II stopnia – 50h – 68os. – 50h – kierunki: gastronomiczne, hotelarskie.

11.   Kurs kelnerski I lub II stopnia – podręcznik- 88os. – j.w.

12.   Kurs barista – 50h – 63os. – j.w.

13.   Kurs barman – 50h – 60os. – j.w.

14.   Kurs Carving I lub II stopnia – 12h – 65os. – j.w.

15.   Kurs w zakresie pierwszej pomocy dla logistów i spedytorów 40h – 80os. – kierunek: logistyk

16.   Szkolenie – zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży TSL – 32h – 40os. – kierunki: ekonomiczne.

17.   Szkolenie – bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach i innych punktach logistycznej obsługi – 40os. – 16h – kierunek: logistyk.

18.   Kurs – logistyczna obsługa klienta – 80h – 25os. – kierunek: logistyk.

19.   Szkolenie: Technik sprzedaży w pigułce – 32h – 50os. – kierunki: ekonomiczne, gastronomiczne, hotelarskie.

20.   Szkolenie: Mój własny biznes 30h – 60os. – kierunek: ekonomiczny.

21.   Szkolenie: Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym 24h – 60os. – kierunki: hotelarskie, gastronomiczne.

22.   Sprzedaż w hotelu i maksymalizacja jej skuteczności 24h – 60os. – kierunek  hotelarski.

23.   Kurs aranżacji ogrodów 60h – 20os. – kierunek: architektura krajobrazu.

24.   Kurs florystyczny – podstawowy 60h – 16os. – j.w.

25.   Technik Usług Fryzjerskich VCC – 85h – 5os. – kierunek: fryzjerstwo.

26.   Odkryj swój styl i kolor. Dobór kolorystyczny – 16h – 56os. – kierunek: fryzjerstwo.

27.   Kurs – dekarz blacharz – 30os. – 240h – kierunek: budowlany.

28.   Kurs – lutowania lutem twardym – 74os. – 30h – kierunek: ślusarz, budowlany, mechaniczny.

29.   Kurs – wykonywanie robót posadzkarskich, montaż suchej zabudowy                       z egzaminacją VCC – 55os. – 70os – kierunek: budowlany.

30.   Kurs – wykonywanie kosztorysów budowlanych – 44os. – 30h – kierunek budowlany.

31.   Kurs – montaż pomp ciepła – 40os., 40h – kierunki: budowlane, energetyka odnawialna.

32.   Kurs – termowizja w budownictwie – 20os. – 15h – j.w.

33.   Kurs – montaż systemów fotowoltaicznych – 32os. – 40h – j.w.

34.   Kurs – budownictwo energooszczędne – 20os. – 220h – j.w.

35.   Kurs – ECDL/DIGCOM – przygotowanie do europejskiego certyfikatu – 60h – 40os. – kierunki: ekonomiczne, informatyczne, logistyczne.

36.   ECDL STANDARD – B1 podstawy pracy z komputerem – 90os. – 24h – j.w.

37.   ECDL STANDARD – B2 podstawy pracy w sieci – 80os. – 24h – j.w.

38.   ECDL STANDARD – B3 przetwarzanie tekstów – 80os., 24h – j.w.

39.   ECDL STANDARD B 4 – arkusze kalkulacyjne – 70os. – 24h – j.w.

40.   ECDL STANDARD S3 – IT security – 90os. – 24h – j.w.

41.   ECDL STANDARD S5 – zarządzanie projektami – 80os. – 24h – j.w.

42.   ECDL STANDARD S8 – CAD – 90os. – 24h – j.w.

43.   Kurs obsługi kas fiskalnych-30h – 80os. – kierunki: sprzedawca, gastronomia, hotelarstwo.

44.   Kurs rysunku i malarstwa – 40h – 90os. – kierunek: architektura krajobrazu.

45.   Kurs – IT Essential CISCO – 50h – 50os. – kierunki: logistyka, informatyka.

46.   Kurs – profilaktyka uzależnień od Internetu i komputera w oparciu o treningi drużynowych gier e-sportowych – 16h – 30os. – kierunek: informatyka.

47.   Serwisant komputerowy w firmie – 40h – 30os. – j.w.

48.   Projektowanie stron www – 35os. – 24h – kierunki: informatyk, grafik komputerowy.

49.   Obsługa systemu zarządzania firmą ISERT GT – 40h – 35os. – kierunek: informatyka.

50.   Obsługa programu płatnik – 30os. – 20h – kierunek: ekonomiczny.

51.   Reklama i nowoczesne formy obsługi klienta – 30os. – 60h – kierunek grafika komputerowa.

52.   Szkolenie dekoracji stołów – 9os. – 12h – kierunek: hotelarstwo, gastronomia.

53.   Kurs cateringowy – 40h – 70os. – j.w.

 
Ad. 3 Kształcenie zawodowe uczniów i doskonalenie zawodowe nauczycieli na Uniwersytecie Zielonogórskim:

1.     Kurs Procesy logistyczne w systemie informatycznym klasy ERP – 40h/gr x 4gr (12os/gr). Łącznie 48os. – kierunki – logistyczne, ekonomiczne.

2.     Kurs Projektowanie terenów zieleni z wykorzystaniem techniki CAD(I)- 20h/gr x 3gr (12 os./gr) łącznie 36os. – kierunki: architekt krajobrazu, informatyk.

3.     Kurs podstawy grafiki komputerowej z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop CC – 36h/gr x 4gr (12 os./gr.). Łącznie 48h – kierunki: grafik komputerowy i informatyk.

4.     Kurs Menedżer Sprzedaży – 30h/gr x 2gr (10os./gr). Łącznie 20 osób – kierunki: ekonomiczne, hotelarskie, gastronomiczne.

5.     Kurs Instalator systemów fotowoltaicznych – 64h/gr x 2gr (10 os/gr). Łącznie 20 osób –kierunki: budownictwo, energetyka odnawialna.

6.     Kurs Systemy CAD/CAM 2D i 3D – 30h/gr x 3gr. Łącznie 36os. – kierunki: informatyczny, budowlany, mechaniczny.

 
Ad. 4  Modernizacja kształcenia zawodowego
W ramach zadania zostaną wyposażone następujące pracownie przedmiotowe w szkołach:

1.     Pracownia gastronomiczna – ZSOiT Żary

2.     Pracownia logistyczna – ZST Lubsko

3.     Pracownia elektroniki i elektrotechniki – ZST Lubsko

4.     Pracownia energetyki odnawialnej – ZSB Żary

5.     Pracownia budowlana – ZSB Żary

6.     Wyposażenie do kwalifikacji E.13 – ZSB Żary

7.     Pracownia reklamy- ZSE Żary

8.     Pracownia elektrotechniki i elektroniki – ZSE Żary

9.     Pracownia systemów lokalnych sieci, systemów operacyjnych, administrowania sieciami teleinformatycznymi – ZSOiE Lubsko

10.   Pracownia gastronomiczna – SOSW Lubsko

11.   Pracownia cukiernicza – nowy kierunek – ODWSM

Ad. 5 Doradztwo edukacyjno – zawodowe

Celem zadania jest realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie lokalnym m.in. w postaci:

1.     Zatrudnienia doradcy-konsultanta w poradni psychologicznej – 2os. x ½ etatu,

2.     Zatrudnienie doradców zawodowych w szkołach – 4 doradców x 1/2 etatu,

3.     Przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole w celu identyfikacji potrzeb szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym:

 • Przygotowanie metodologii,
 • Przygotowanie narzędzi,
 • Zebranie i analiza danych: pierwotnych i wtórnych,
 • Opracowanie dokumentu końcowego (wersja papierowa i elektroniczna),

4.     Zorganizowanie spotkań z pracodawcami, organizacjami pracodawców, PUP, OHP, PPP. W ramach zadania zostanie zorganizowanych 6 spotkań, po jednym w każdym roku realizacji projektu, zaczynając od 2017r.,

5.     Zakup materiałów do punktu informacyjnego w bibliotece – 7 szkół. W ramach zadania zostanie zakupiony zestaw książek, materiałów, testów, zeszytów ćwiczeń niezbędnych do realizacji zadań doradczych w bibliotekach,

6.     Organizacja targów edukacyjno – zawodowych przy współpracy i pomocy Szkoły, wsparcia konsultanta oraz przedstawicieli PUP, OHP, pracodawców ( materiały, stoiska, konsultacje, wykłady).

Ponadto w ramach zadania zostaną opracowane Filmy szkoleniowe o zawodach, które stanowić będą źródło informacji dla uczniów i rodziców o korzyściach płynących z wyboru danego zawodu. Przedstawia zakres tematyczny jaki poruszony jest podczas nauki na wybranym kierunku oraz wskażą główne kwalifikacje/kompetencje jakie uczeń zdobędzie kształcąc się na danym kierunku. Do 15 kluczowych zawodów w szkołach zostaną opracowane filmy.
Dodatkowo, do zawodów zostaną opracowane Informatory do zawodów w wersji pdf, które będą umieszczane na stronach szkół celem informacji przyszłych uczniów i ich rodziców o możliwych kierunkach kształcenia w danej szkole, a także o korzyściach płynących z wyboru konkretnego kierunku.
Dodatkowym celem zadania jest kompleksowe wsparcie doradcze skierowane do uczniów, mające na celu intensyfikację działań ukierunkowanych na wypracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno – zawodowej każdego ucznia biorącego udział w projekcie, poprzez:

1.     Diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – IPD – na platformie – BLENDED LEARNING– 2300os.

2.     Wypracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno – zawodowej ucznia – szkolenie 1/1 -10h –900os.

3.     Doradztwo zawodowe – „Kształtowanie kompetencji interpersonalnych”  – trening interpersonalny – kody dostępu do narzędzia – BLENDED LEARNING 12h – 900os.

4.     Doradztwo zawodowe – „Umiejętności przedsiębiorcze” – BLENDED LEARNING – 24h – 1700os.

5.     Doradztwo zawodowe – „Profesjonalna rekrutacja”  – BLENDED LEARNING – 16h – 1700os.

6.     Doradztwo zawodowe – „Trening kreatywności i innowacyjności” – BLENDED LEARNING – 12h – 351os.

W zadaniu będzie uczestniczyło 2300 uczniów.

 
Ad.6 Praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

 
W ramach zadania 38 osób weźmie udział w stażach/praktykach zorganizowanych w ramach projektu – 40h/osobę.
Celem udziału będzie podniesienie praktycznej wiedzy nauczycieli poszczególnych zawodów oraz dopasowanie ich umiejętności do oczekiwań pracodawców względem potencjalnych pracowników. W  pierwszej kolejności przy wyborze miejsca praktyk, będą premiowane branże strategiczne dla rozwoju regionu.
Praktyki i staże dla nauczycieli i instruktorów zawodu organizowane będą w instytucjach z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz w przedsiębiorstwach i u pracodawców, indywidualnie w zakresie nauczanych przez nich przedmiotów. Odbywać się będą  przez cały rok, zgodnie z preferencjami nauczycieli. Branża firm do których kierowani będą nauczyciele jest zgodna z ich kierunkiem kształcenia.
Podczas staży/ praktyk, dzięki bezpośredniemu kontaktowi ze środowiskiem pracy, nauczyciele i instruktorzy zawodu będą mogli zaktualizować swoją wiedzę: poznają najnowsze, aktualnie stosowane techniki, rozwiązania, będą pracować na używanych w danym przedsiębiorstwie, u danego pracodawcy maszynach. Zdobytą na praktykach/stażach wiedzę będą przekazywać uczniom.
Aktualizacja wiedzy nauczycieli wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w danym zawodzie, a to z kolei przyczyni się do dostosowania umiejętności absolwentów szkół zawodowych do oczekiwań rynku pracy.
Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma kod dostępu do mobilnej platformy staży i praktyk wraz z dziennikiem elektronicznym. Narzędzie pomocne przy rozliczaniu frekwencji oraz zakresu tematycznego udzielonego wsparcia (raporty, monitoring uczestników). Ułatwi kontakt na linii przedsiębiorca – uczestnik/nauczyciel -wnioskodawca.
 
Ad. 7 Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców
 

W ramach zadania uczniowie ze wszystkich szkół, wezmą udział w stażach / praktykach zorganizowanych w ramach projektu – 150h/os.
Uczniowie będą kierowani do firm w branżach zgodnych z kierunkiem w jakim się kształcą. Premiowane będą przedsiębiorstwa kluczowe dla rozwoju regionu.
W przypadku przyjmowania na staż / praktykę zawodową uczniów przez duże przedsiębiorstwa, pracodawca wniesie obowiązkowo wkład własny w wysokości 5% kosztów organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu.
Staż/praktyka w wymiarze 150h ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększonej mobilności międzysektorowej ucznia oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększającego jego szanse na uzyskanie zatrudnienia.
Wybór firm do staży/praktyk nastąpi na podstawie selekcji, w miejscu ich działalności bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Uczestnik stażu otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 1500 zł. Staż zgodny z Polską Ramą Jakości Praktyk  i Staży. Po stażu/praktyce wydana zostanie opinia od pracodawcy o uczestniku.
Do organizacji stażu wykorzystana zostanie sieć przedsiębiorców w środowisku lokalnym, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie najlepszych z możliwych korzyści dla uczestników w kontekście ich sytuacji na rynku pracy. Forma wsparcia zwiększa ich szanse na otrzymanie stałego zatrudnienia u pracodawcy organizującego staż, jak i u pracodawcy któremu można wykazać udokumentowaną praktykę zawodową zdobytą w ramach praktycznego wykonywania zadań. Celem staży zawodowych jest przygotowanie przyszłych pracowników pod względem praktycznym do wykonywania pracy w określonym zawodzie, wynikającym z konkretnego zapotrzebowania pracodawców.
Zgodnie z Planem Działania do 31.12.2018r. na staże i praktyki zawodowe u pracodawców zostanie skierowanych 317 uczniów.
Aby zapewnić maksymalizację korzyści płynących z udziału młodzieży w praktykach /stażach u pracodawcy, należy również wyposażyć ją w umiejętności interpersonalne, tj.: współpraca w grupie, komunikatywność ,innowacyjność, kreatywność. Badania wskazują iż warunkiem zdobycia i utrzymania zatrudnienia na ryku pracy jest nie tylko posiadaniem kwalifikacji zawodowych, ale przede wszystkim posiadanie wysoce rozwiniętych kompetencji interpersonalnych.
Kompleksowe wsparcie uczniów w tym zakresie zwiększy ich szanse na rynku pracy, stąd w ramach zadania każdy z uczestników staży/praktyk otrzyma indywidualne kody dostępu do platformy na której będzie miał dostęp do filmów instruktażowych, materiałów, testów, ćwiczeń z zakresu:

 • Kreowania wizerunku ucznia na rynku pracy – BLENDED LEARNING,
 • Etyka pracy – BLENDED LEARNING.

Dostęp przyznawany jest uczestnikowi indywidualnie na okres 4 – 6 miesięcy. Dodatkowo będzie monitorowany przez system w zakresie progresu wiedzy oraz czasu. Szkolenie zakończy się testem wiedzy oraz uzyskaniem certyfikatu ukończenia warsztatów.

Wsparcie w zakresie rozwoju wskazanych kompetencji pozwoli uczestnikowi określić własne predyspozycje i w pełni wykorzystać czas spędzony na praktyce.
 
Ad. 8 Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKZiU
 
W ramach zadania Zespół Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach od 1 września 2016r. został przekształcony w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach.
CKZiU został utworzony w ramach branży kluczowej z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej, w branży, w której na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, w branży tzw. inteligentnych specjalizacji.
W ramach zadnia zostaną doposażone specjalistyczne pracownie:

1.     Pracownia projektowania CAD/CAM

2.     Pracownia CNC

Potrzeba specjalistycznego kształcenia wynika z faktu iż szkoła sukcesywnie otrzymuje od przedsiębiorców z terenu powiatu żarskiego i ościennych oraz z PUP coraz większą ilość zapytań o absolwentów w zawodach: technik mechanik, tokarz, frezer, szlifierz. Dodatkowo pracodawcy oczekują od tego typu absolwentów umiejętności spawania i czytania rysunku technicznego. W związku z tym w ramach projektu zostało uwzględnione powyższe zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów posiadających takie umiejętności.

Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli stworzyć warunki do nauczania zbliżone do środowiska pracy w nowoczesnych firmach. Wpłynie to dopasowanie jakości kształcenia do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców, a tym samym wpłynie to na zwiększenie szans uczniów na znalezienie zatrudnienia.
 
Ad. 9 Realizacja doradztwa zawodowego na poziomie regionalnym
 
Celem zadania jest:

 •  Zwiększenie dostępu do usług doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach,
 •  Umożliwienie nauczycielom  zatrudnionym w szkołach lub placówkach, realizację zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego bez  przygotowania w tym zakresie, uzyskanie kwalifikacji doradcy, a nauczycielom- doradcom  z kwalifikacjami – ich podnoszenie stosownie do zmieniających się potrzeb,
 •  Rozwijanie współpracy instytucji i organizacji realizujących usługi w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na szczeblu regionalnym i lokalnym,
 • Rozwijanie współpracy instytucji rynku pracy ze szkołami, placówkami kształcenia zawodowego.

Realizacja wskazanych założeń poprzez rozwijanie sieci doradztwa regionalnego będzie stanowić podstawę do kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
W ramach zadania zostanie zatrudniony doradca regionalny oraz stworzone zostanie stanowisko pracy dla niego. Odpowiedzialny on będzie m.in za organizację i nadzór nad tworzeniem sieci doradztwa zawodowego w województwie. Będzie także sprawował nadzór nad tworzeniem Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa).
Ponadto, będzie odpowiadał ze nadzór nad szeregiem działań realizowanych w ramach doradztwa zawodowego na poziomie województwa:

 • szkolenia dla pracowników placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • Konferencje: rozpoczynające, podsumowujące i kończące realizację projektu,
 • Spotkania inaugurujące, szkoleniowe, robocze, organizacyjne i podsumowujące pracę sieci doradców,
 • Konkursy zawodoznawcze na poziomie województwa
 • Wojewódzkie targi edukacji i pracy

Szeroki zakres działań podejmowanych w zakresie doradztwa na poziomie wojewódzkim, sprzyjał będzie rozwojowi współpracy szkół/placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem społeczno – gospodarczym, a to z kolei wpływać będzie na podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i profilowanie uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
 
Ad. 10  Kształcenie uczniów i nauczycieli – ZDZ – partnerstwo niepubliczne
 
W ramach zadania uczniowie i nauczyciele z ZDZ w Lubsku wezmą udział w szkoleniach/kursach zawodowych, studiach podyplomowych, stażach / praktykach, w tym:
NAUCZYCIELE:

1.     Studia Podyplomowe – Doradztwo zawodowe – 1os. – kierunek: ekonomiczny,

2.     Studia Podyplomowe – BHP – 2os. kierunki: ekonomiczne, logistyka, sprzedawca,

3.     Kurs instruktorów nauki jazdy kat. B – 2os. – kierunki: logistyka, mechanik,

4.     Kurs instruktor spawalnictwa – 2os. – kierunek: mechaniczny,

5.     Kurs obsługi wózków jezdniowych – 2os. – kierunki: mechaniczny, logistyczny,

6.     Kurs Instruktor uprawnień elektrycznych do 1 KV – 2os. – kierunek: elektryk,

UCZNIOWIE:

1.     Kurs spawacza metodą MAG/MIG – 30os. – kierunki: ślusarski, mechaniczny,

2.     Kurs wózków jezdniowych -30os. – kierunki: mechaniczny, logistyczny, budowlany,

3.     Kurs elektryka – 30os. – kierunek elektryk,

4.     Kurs kas fiskalnych – 30os. – kierunek: sprzedawca, logistyk,

5.     Kurs ECDL/ECC – 30os. – kierunki: ekonomiczny, informatyczny,

6.     Kurs prawo jazdy kat. B – 30os. – wszystkie  kierunki.

7.     Kody dostępu do elektronicznego dziennika praktyk/stażu – 49os.

8.     Staże i praktyki dla uczniów – 49os. – wszystkie kierunki,

9.     Kody dostępu do platformy – „Kreowanie wizerunku ucznia na rynku pracy” – 49os.,

10.   Kody dostępu do platformy – „Etyka pracy” – 49os.,

11.   Kody dostępu do elektronicznego dziennika praktyk/stażu – 2 nauczycieli,

12.   Staże i praktyki dla nauczycieli – 2os.

Wszystkie kursy/szkolenia zakończą się badaniem poziomu kompetencji/kwalifikacji i uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia.
Nauczyciele/uczniowie są kierowani na kursy/szkolenia zgodnie ze swoim profilem zawodowym, celem podniesienia poziomu wiedzy/kompetencji z danej dziedziny albo zdobycia nowych kwalifikacji w przypadku tworzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach, co zostało przedstawione w diagnozie.
  
Doposażenie pracowni szkolnych w ramach Projektu 8.4.1


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
Pracownia CNC
Pracownia projektowania CAD/CAM –
Pracownia projektowania CAD/CAM –
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
Pracownia gastronomiczna   
Pracownia gastronomiczna
 
Zespół Szkół Budowlanych w Żarach
Pracownia energetyki odnawialnej
Pracownia energetyki odnawialnej
Pracownia budowlana
Wyposażenie do kwalifikacji E.13
 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
Pracownia reklamy
Pracownia reklamy
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
Pracownia systemów lokalnych sieci, systemów operacyjnych, administrowania sieciami teleinformatycznymi 
Pracownia systemów lokalnych sieci, systemów operacyjnych, administrowania sieciami teleinformatycznymi –
 
Zespół Szkół Technicznych w Lubsku

Pracownia logistyczna
Pracownia logistyczna  
Pracownia elektroniki i elektrotechniki
Pracownia elektroniki i elektrotechniki
 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubsku
Pracownia gastronomiczna
 
Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
Pracownia cukiernicza-nowy kierunek
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lubsku
Pracownia techniki komputerowej/programowania/multimediów Pracownia techniki komputerowej/programowania/multimediów
 

Źródło: Powiat Żarski

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji