Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim

Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”.

Projekt realizowany jest w formule partnerstwa z następującymi podmiotami:

Cel projektu…

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z lokalnym rynkiem pracy w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: „Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i plac oświatowych kształcenia zawodowego”.

Dla kogo…

Uczniowie i nauczyciele następujących szkół kształcenia zawodowego:

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich

– Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

Zakres wsparcia…

DORADZTWO ZAWODOWE…

Każdy uczeń weźmie udział w doradztwie, podczas którego przygotowany zostanie indywidualny plan działania.

KURSY I SZKOLENIA….

Wszystkie kursy zakończą się uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia lub uzyskaniem uprawnień państwowych po zdanym egzaminie.

W ramach projektu będą realizowane następujące kursy/szkolenia:

– Studium rysunku przestrzennego

– Analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna wody

– Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym

– Prawo jazdy kat. B

– Prawo jazdy kat. E do B

– Operator koparko-ładowarki

– Kurs kelner-barman

– Kurs obsługi kasy walutowej

– Kurs florystyczny

– Kurs nauki języka migowego

– Kurs wizażu

– Kurs baristy

– Kurs na uprawnienia elektryczne SEP

– Kurs obsługi kasy fiskalnej

– Kurs cukiernika

– Kurs garmażera

– Kurs spawanie metodą MAG

– Planowanie i organizacja imprez sportowych

– Zasady odżywiania, wypoczynku, regeneracji, aktywności fizycznej

– Kurs instruktor rekreacji ruchowej fitness

KOŁA NAUKOWE…

W ramach współpracy ze szkołami wyższymi uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa również w zajęciach, których efektem będzie zdobycie specjalistycznej wiedzy i przygotowanie uczniów do studiów wyższych i podjęcia zatrudnienia.

Koła naukowe z zakresu:

– sieci komputerowe i telekomunikacyjne

– projektowanie stron www

– programowanie w aplikacjach internetowych

– podstawowe i zaawansowane certyfikaty umiejętności komputerowych – ECDL (Europejski  Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

– Mystery Shopper – tajemniczy klient w pomiarze zadowolenia klientów

– kompetencje potrzebne do profesjonalnej obsługi klienta

– Adventure – koło naukowe zastosowań marketingu w turystyce

– branżowy język obcy (język angielski i język niemiecki)

– styl i stylizacja ogródków przydomowych

– zaawansowane techniki modelowania 3d

PRAKTYKI I STAŻE…

Kolejną formą wsparcia w projekcie jest udział w praktykach i stażach zawodowych u  przedsiębiorców z terenu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Praktyki i staże zawodowe trwać będą 150 godzin i za udział w nich zostanie wypłacone stypendium stażowe w maksymalnej wysokości 1500,00 zł brutto.

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI…

Niezbędne do prowadzenia nauczania zawodowego:

– doradztwo zawodowe

– architektura krajobrazu

– mechanika pojazdów samochodowych

– logistyka

KURSY I SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI…

Kursy i szkolenia zawodowe z zakresu:

– kurs diagnosty pojazdów samochodowych

– kurs florystyki

– kurs kelner – barman

– kurs menedżer hotelarstwa

– kurs marketingu internetowego

– kurs baristy

– kurs sommeliera

– kurs concierge

– kurs carvingu

– kurs w zakresie obsługi oprogramowania Subiekt

– kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

– kurs egzaminatora OKE

PRAKTYKI I STAŻE DLA NAUCZYCIELI…

Nauczyciele biorąc udział w praktykach i stażach zawodowych będą mieli możliwość poszerzyć zakres swoich praktycznych umiejętności oraz poznają oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracowników – absolwentów szkół kształcenia zawodowego.

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO…

W ramach projektu zostaną doposażone warsztaty i pracownie kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj. oraz  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO….

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich zostanie przekształcony w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Strzelcach Krajeńskich. Oferta kształcenia szkoły zostanie poszerzona o kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Oferta Centrum będzie tworzona przy współudziale lokalnych przedsiębiorców tak, aby realizowane kursy zawodowe były zgodne z zapotrzebowaniem przedsiębiorców.

W Centrum powstanie specjalistyczna pracownia CNC. Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli stworzyć warunki do nauczania zbliżone do środowiska pracy w nowoczesnych firmach.

Efekty…

  • nabycie umiejętności i kwalifikacji przez minimum 100 uczniów biorących udział w działaniach ukierunkowanych na rozwijanie postaw innowacyjnych i kreatywnych
  • poznanie zasad i warunków pracy przez minimum 240 uczniów uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców z lokalnego rynku
  • uzyskanie kwalifikacji przez 16 nauczycieli uczestniczących w kursach i szkoleniach zawodowych oraz stażach i praktykach zawodowych
  • zakup doposażenia tj. sprzętu i materiałów dydaktycznych do 3 szkół kształcenia zawodowego
  • nawiązanie i realizacja programów współpracy z przedsiębiorstwami przez 2 szkoły kształcenia zawodowego
  • powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich
  • dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 2 szkół kształcenia zawodowego
  • zakup programów komputerowych w ramach racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami w 1 szkole.

Wartość projektu… 7 314 007,34 zł, z których:

  • wkład Funduszy Europejskich to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące 93,26%,
  • środki Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wniesione w postaci udostępnienia sal i pracowni szkoleniowych stanowią 6,74%.

Informacje o projekcie…

U koordynatorów szkolnych oraz w sekretariatach szkół

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich

ul. Kościuszki 28, 66-500 Strzelce Krajeńskie

2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich

ul. Al. Wolności 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko

oraz                

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich

ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie

tel.: 95 783 66 78, e-mail: biuroprojektu.pzea@gmail.com

Źródło: Powiat Strzelecko-Drezdenecki

Aktualności

„Nowe sposoby na lekturę” – szkolenie stacjonarne

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na szkolenie

Więcej informacji