Archiwalne

Archiwalne

  • LRPO

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr 196/1474/09 z dnia 24 lipca 2009 r. przyznano dofinansowanie dla Projektu „Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie (Filii Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.)” przygotowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IV „Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej”, Działania 4.2 „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałania 4.2.1 „Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Beneficjentem jest Województwo Lubuskie, reprezentowane przez WOM w Gorzowie Wlkp.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 362 645,00 PLN, w tym kwota dofinansowania – 1 158 248,20 PLN.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie znaczenia Biblioteki jako instytucji przyczyniającej się do rozwoju edukacji, kultury oraz społeczno-gospodarczego powiatu i gminy, pozwalającego tym samym na pełniejsze wykorzystanie jej potencjału dla społeczno-gospodarczej spójności regionu.


  • POKL

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (WOM.GEZ.ZP-1/2011 z 14.09.2011) na “Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B” 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki:

  • SIWZ_kurs_prawa_jazdy_B.pdf, 3.58 MB
  • SIWZ – ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ZGODNIE ZE STANDARDAMI EUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH – ECCC W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJN

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

 na zadanie/usługę pod nazwą:

ORGANIZACJA  I  PRZEPROWADZENIE  SZKOLEŃ  DLA  NAUCZYCIELI ZGODNIE  ZE  STANDARDAMI  EUROPEJSKIEGO  CERTYFIKATU KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH  –  ECCC  W  RAMACH  PROJEKTU „ROZWÓJ  UMIEJĘTNOŚCI  W  ZAKRESIE  TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH  NAUCZYCIELI  WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO”

Wzór Umowy:

Regulamin uczestnictwa z załącznikami:

Odpowiedź na zapytanie do SIWS:

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji