Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska doradców metodycznych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska doradców metodycznych

Szanowni Państwo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny razem z  Lubuskim Kuratorem Oświaty informuje o trwającym naborze kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów: chemia, kształcenie zawodowe 2, język polski (szkoły ponadpodstawowe), pedagogika i pedagogika specjalna 2, historia i WOS, świetlica szkolna.

Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli wskazanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty spośród wymienionych niżej placówek:

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim ul. Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski; doradcy o specjalnościach: kształcenie zawodowe, pedagogika i pedagogika specjalna, świetlica szkolna.
• Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze ul. Chopina 15A, 65-031 Zielona Góra; doradcy o specjalnościach: język polski (szkoły ponadpodstawowe), chemia, kształcenie zawodowe, historia i WOS, pedagogika i pedagogika specjalna.

Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

Wymiar i miejsce zatrudnienia nauczyciela, któremu zostaną powierzone zadania doradcy metodycznego, będzie ustalany w uzgodnieniu z nauczycielem i dyrektorem szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz w porozumieniu z dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli, do której nauczyciel będzie skierowany, z zachowaniem zasady, że łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela–doradcy metodycznego.

Główne zadania doradcy metodycznego:

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

  • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
  • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
  • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
  • podejmowaniu działań innowacyjnych.

 

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

  • udzielanie indywidualnych konsultacji;
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
  • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

  • dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 27 maja 2024 r. (liczy się data wpływu do urzędu);

 

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Jagiellończyka 10,
66-400 Gorzów Wielkopolski

dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 725 50 33,
email: g.rados@ko-gorzow.edu.pl

Załączniki:
1. wniosek [pobierz]
2. ogłoszenie o naborze [pobierz]
3. informacja RODO [pobierz]

źródło: ko-gorzow.edu.pl

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji