Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie – VII edycja

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie – VII edycja

Zachęcamy do udziału w szkoleniu e-learningowe Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie, które organizowane jest przez ORE. Szkolenie skierowane jest do specjalistów z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka oraz pracowników szkół.

Termin szkolenia: 11 stycznia – 10 lutego 2022 r.

Zapisy na szkolenie: 29.12.2021 – 7.02.2022

Celem szkolenia jest:

  1. Wsparcie merytoryczne pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka.
  2. Zapoznanie z wiedzą dotyczącą obowiązków pracowników oświaty wynikających z zapisów prawnych i procedury „Niebieskie Karty”.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

  1. Problem przemocy w rodzinie i zjawiska przemocy wobec dzieci.
  2. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  3. Reagowanie na podejrzenie przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE.
Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE (https://e-kursy.ore.edu.pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne.

Kontakt: anna.studniczek@ore.edu.pl

Źródło: ORE

Aktualności

Radosna wystawa

Ponad 50 prac z 8 placówek oświatowych nadesłano na Miejski Konkurs Plastyczny „Wiosenne tradycje”. Podczas wernisażu, który odbył się 18 maja 2024 roku w gorzowskiej

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Więcej informacji