Oferta pracy w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego

Oferta pracy w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zatrudni pracownika na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego.

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Charakter pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin

Miejsce wykonywania pracy: Gorzów Wielkopolski, ul. Władysława Łokietka 23

Gotowość podjęcia pracy: 

Najważniejsze zadania na stanowisku:

 • obsługa kadrowa pracowników;
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy;
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z innymi formami zatrudnienia (zlecenia, dzieła);
 • rozliczanie czasu pracy pracowników;
 • przygotowywanie procesów rekrutacyjnych;
 • kontrola ważności badań lekarskich, szkoleń BHP i innych wymaganych przepisami prawa pracy;
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • bieżące wsparcie pracowników w problematyce kadrowej;
 • obsługa programu Systemu Informacji Oświatowej;
 • sporządzanie sprawozdań GUS oraz zestawień/raportów wewnętrznych i na potrzeby zewnętrzne w zakresie kadr i rekrutacji;
 • bieżące prace administracyjne;
 • organizowanie, nadzorowanie obiegu dokumentów i informacji w biurze;
 • obsługa urządzeń biurowych;
 • dbałość o pozytywny wizerunek firmy.

 

Od osób zgłaszających swoją kandydaturę oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość przepisów prawa pracy oraz umiejętność jego praktycznego zastosowania;
 • znajomość dokumentacji kadrowej i zasad jej prowadzenia oraz archiwizacji;
 • znajomość MS Office, zwłaszcza Excel na poziomie średniozaawansowanym;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość programu QNT;
 • doświadczenie pracy związanej z oświatą.

 

Wymagane dokumenty

 1. Curriculum Vitae.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy oraz kwalifikacje.
 4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w trybie postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 1. Termin składania: do dnia 24 marca 2023 r. do godz. 15.00.

Data rozstrzygnięcia: 7 kwietnia 2023 r.

 • Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko administracyjno-biurowe w WOM”, osobiście lub listem poleconym lub ePUAP.
 • Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Władysława Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 • Identyfikator ePUAP: WOMGORZ.
 • CV i list motywacyjny muszą być opatrzone podpisem własnoręcznym lub elektronicznym (ePUAP).
 • Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą, podpisem własnoręcznym lub elektronicznym (ePUAP).
 • Należy przesłać skan wszystkich wymaganych w ogłoszeniu dokumentów, natomiast w przypadku wyłonienia kandydata do zatrudnienia dostarczyć ich oryginał.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru

 1. Weryfikacja formalna.
 2. Test wiedzy (w zależności od ilości osób spełniających wymagania formalne).
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Załącznik:

 

Szczegółowe informacje:
Sekretariat WOM
ul. Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95/721-61-10
e-mail: wom@womgorz.edu.pl

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji