Kierunki polityki oświatowej Państwa

Kierunki polityki oświatowej Państwa

Minister edukacji narodowej na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym. Stanowią one podstawę do planów nadzoru każdej szkoły i placówki oświatowej. Wskazują także priorytety ewaluacji i kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

Rok szkolny 2022/2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

   1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
   2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
   3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
   4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy,
    w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
   5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
   6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
   7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego
    i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych
    w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej,
    w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych
    w Internecie i mediach społecznościowych.
   8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów,
    w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
   9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Źródło: MEiN