Nabór na egzaminatorów

Nabór na egzaminatorów

WOM informuje, iż Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu prowadzi ciągły nabór kandydatów na egzaminatorów.

Przypominamy, iż o uprawnienia egzaminatora mogą ubiegać się nauczyciele, którzy spełniają warunki określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

  1. posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której przeprowadzany jest sprawdzian czy egzamin,
  2. mają co najmniej trzyletni staż pracy (w ostatnich sześciu latach przed złożeniem wniosku) dydaktycznej,
  3. posiadają pełne zdolności do czynności prawnych.

Komplet wymaganych dokumentów:

  1. wniosek o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (wniosek),
  2. odpis dyplomu ukończenia szkoły/uczelni lub kserokopię
  3. potwierdzoną pieczęcią szkoły, instytucji, pieczątką imienną oraz podpisem pracodawcy lub upoważnionej przez niego osoby z datą oraz pieczątką o treści: Stwierdzam zgodność z oryginałem,
  4. potwierdzoną kserokopię dokumentu o kwalifikacjach pedagogicznych – jeżeli kierunek studiów nie nadawał kwalifikacji pedagogicznych lub na dyplomie brak adnotacji specjalność nauczycielska(jako dokument pośrednio potwierdzający przygotowanie pedagogiczne można załączyć akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, uzyskanie stopnia specjalizacji zawodowej), w przypadku osób, które ukończyły studia o kierunku ( specjalności ) innym niż przedmiot, z którego chcą być egzaminatorem – dokument potwierdzający kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia (Dz U Nr 155, poz. 1288)

należy przesłać na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

ul. Gronowa 22

61- 655 Poznań

Aktualności

Jedenastu Wspaniałych

W środę 31 maja 2023 w Bibliotece Pedagogicznej WOM-u odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Zmagania trwały aż osiem miesięcy, ale zakończyły

Materiały dydaktyczne na temat praw dziecka

Informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA przygotowało innowacyjne materiały dydaktyczne na temat praw dziecka. W ramach projektu „Dzieci znają swoje prawa” w Programie Aktywni Obywatele

Więcej informacji