Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska doradców metodycznych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska doradców metodycznych

Informujemy, że Lubuski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów: biologia (szkoły ponadpodstawowe), chemia 2, doradztwo zawodowe, fizyka, geografia 2, historia i wos, język polski (szkoły ponadpodstawowe), matematyka (szkoły podstawowe) 2, kształcenie zawodowe 2.

Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli wskazanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty spośród wymienionych niżej placówek:

 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim ul. Łokietka 23,
  66-400 Gorzów Wielkopolski; doradcy o specjalnościach: biologia (szkoły ponadpodstawowe), chemia, matematyka (szkoły podstawowe), geografia, kształcenie zawodowe.
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze ul. Chopina 15A, 65-031 Zielona Góra; doradcy o specjalnościach: doradztwo zawodowe, fizyka, geografia, historia i wos, język polski (szkoły ponadpodstawowe), matematyka (szkoły podstawowe), chemia, kształcenie zawodowe.

Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

Wymiar i miejsce zatrudnienia nauczyciela, któremu zostaną powierzone zadania doradcy metodycznego, będzie ustalany w uzgodnieniu z nauczycielem i dyrektorem szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz w porozumieniu z dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli, do której nauczyciel będzie skierowany, z zachowaniem zasady, że łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela–doradcy metodycznego.

Główne zadania doradcy metodycznego

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 1. rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 2. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 3. opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 1. udzielanie indywidualnych konsultacji;
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 4. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 14 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu);
 • miejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,
  ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
 • dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 725 50 33, email: g.rados@ko-gorzow.edu.pl

Załączniki:

 • Ogłoszenie o naborze [pobierz]
 • Wniosek dla osób przystępujących do naboru [pobierz]

Szczegółowe informacje na stronie: http://ko-gorzow.edu.pl/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-stanowiska-doradcow-metodycznych-6/

Źródło: KO Gorzów Wielkopolski

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji