Informacje o programie

Rada Ministrów podjęła 3 kwietnia 2012 r. uchwałę w sprawie „Rządowego programu rozwijania  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" oraz wydała rozporządzenie w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – dokumenty przedłożone przez ministra edukacji narodowej.

Przedsięwzięcie „Cyfrowa szkoła" ma być realizowane w czterech obszarach:
„e-szkoła":
wyposażenie (doposażenie) szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK;
„e-uczeń":
zapewnienie uczniom w klasach IV-VI szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego;
„e-nauczyciel":
przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK;
przeszkolenie 40 „e-trenerów" i 1200 „e-moderatorów", którzy będą wspierać szkoły w realizacji zadań z zakresu stosowania TIK w praktyce szkolnej;
organizacja sieci współpracy i szkolenia dla ok. 19 tys. szkolnych „e-koordynatorów", których zadaniem będzie szkolenie oraz wspieranie nauczycieli w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności w pracy z wykorzystaniem TIK;
„e-zasoby edukacyjne (w tym e-podręczniki)":
rozbudowa multimedialnych cyfrowych zasobów edukacyjnych na portalu „Scholaris" (znajdują się na nim materiały edukacyjne przeznaczone do prowadzenia zajęć lekcyjnych) oraz udostępnianie narzędzi, rozszerzających warsztat pracy nauczycieli, umożliwiających opracowywanie lekcji z wykorzystaniem TIK;
przygotowanie nieodpłatnych e-podręczników, które będą dostępne na otwartym publicznym portalu edukacyjnym dla uczniów.
Szczegółowe informacje na stronie: www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola