Biblioterapia – szansą rozwoju kwalifikacji zawodowych nauczycieli województwa lubuskiego
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.