WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej
« Wstecz
Szkolenie: |⟩ ⟨|
Biblioteka Pedagogiczna
WOM

Oferta zajęć edukacyjnych i wychowawczych realizowanych w roku szkolnym 2018/2019

Rodzaj formy Warsztaty
Adresaci Nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół oraz grupy przedszkolne
Cel Wspieranie szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych
Czas trwania zajęć 45-90 min
Liczba miejsc Równa liczebności osób w zgłoszonej klasie (grupie)
Kadra dydaktyczna Nauczyciele-bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej
Termin realizacji Do uzgodnienia z prowadzącym warsztaty.
Ilość miejsc ograniczona.
Dane kontaktowe Wypożyczalnia BP – 509517206; 957216135
Informacja BP – 509517122; 957216138
Rezerwacja zajęć dydaktycznych organizowanych w Bibliotece Pedagogicznej WOM
Klauzule zgód

Wersja dokumentu: 1.5 z dnia: 18.09.2018 r (g. 13:57)

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Wojewódzki Ośrodek Metodyczny z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Łokietka 23 (Ośrodek).

 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez formularz na stronie https://womgorz.edu.pl , tel: (95)721-61-10 lub adres e-mail: wom@womgorz.edu.pl
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez formularz na stronie https://womgorz.edu.pl , tel. kom.: 509-517-118, lub adres e-mail: iod@womgorz.edu.pl .

 3. Przetwarzanie zebranych danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów, wystawienia zaświadczeń i dyplomów oraz prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji.

 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj.: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. i Organizator ogólnopolskiego konkurus krasomówczego - PTTK Legnica oraz usługodawca hostingowy home.pl na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanej z Ośrodkiem.
 5. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez czas trwania umowy świadczenia usług wymienionych w pkt. 3 zawartej z Ośrodkiem lub do momentu uregulowania statusu zawartej przez Uczestnika umowy; oraz przez okres Archiwizacji danych zgodnie z [art.] obowiązującym placówki oświatowe.

 6. Zebrane dane osobowe nie podlegają:

  1. profilowaniu (chyba, że Uczestnik wyrazi na to zgodę – propozycje podobnych szkoleń),

  2. ani przekazywaniu poza obszar Polski, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, natomiast mogą zostać przekazane zgodnie z  pkt. 4 oraz podmiotom Windykacyjnym (w przypadku naruszenia zasad świadczenia Usługi).

 7. Powierzający posiada prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz przenoszenia danych,

  2. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  4. prawo do cofnięcia zgody (wyrażonej dobrowolnie, nie podlegającej obowiązkowi prawnemu).

 8. Powierzającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Bez udzielonej zgody nie możemy przetwarzać danych osobowych.

?

Typ szkoły/placówki

?

Proszę wybrać temat wg. kategorii placówki

?

Nazwa placówki, bez patrona

?

Dozwolone znaki: cyfry, polskie, : ; , . / " '?!.

?

Format: liczba, od-do lub l.osób/Ile.grup.

?

Format: liczba, od-do lub l.osób

?
Dane osoby zgłaszającej

Uwagi dot. grupy

W trosce o komfort i bezpieczeństwo dzieci prosimy o informacje jeśli w grupie się znajdują:

... dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich

Czy będzą potrzebne osoby do wniesienia wózka?

?

... dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (np. Zespół Aspergera), wypisać:

Proszę wpisać w pole Uwagi, jakie dolegliwości mogą spotkać uczestników warsztatów

?
* - Pola niewymagane