WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej
« Wstecz

Szkolenia grantowe

Nr Tytuł Odpłatność
G-10/19/PW Budowanie relacji „nauczyciel – rodzic” warunkiem współpracy w wychowaniu dziecka nieodpłatne
G-4/7/PZ Dyrektor szkoły jako przywódca. Skuteczny nadzór pedagogiczny ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania jako nowej formy nadzoru nieodpłatne
G-11/21/PTI Uczeń w cyberprzestrzeni. Jak bezpiecznie poruszać się w wirtualnym świecie? nieodpłatne
G-5/9/PW Metody pracy z uczniem agresywnym i niedostosowanym społecznie nieodpłatne
G-12/23/PDM Realizacja doradztwa zawodowego w szkole podstawowej nieodpłatne
G-6/11/PW Bezpieczeństwo uczniów w szkole. Zadania i odpo­wie­dzialność dyrektora oraz nauczyciela w oparciu o regulacje prawne nieodpłatne
G-13/25/PDM Realizacja doradztwa zawodowego w szkole ponadpodstawowej nieodpłatne
G-7/13/PW Sztuka mediacji – jak rozwiązywać konflikty w relacji: uczeń – uczeń, nauczyciel – nauczyciel, uczeń – nauczyciel, dyrektor – nauczyciel nieodpłatne
G-1/1/PZ Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej w kontekście wprowadzanych zmian prawnych nieodpłatne
G-14/27/PDM Rola szkoły w rozwijaniu wartości, w tym postaw patriotycznych na każdym etapie edukacyjnym nieodpłatne
G-8/15/PZ Nauczyciel na drodze awansu zawodowego w kontekście wprowadzanych zmian prawnych nieodpłatne
G-2/3/PW Skuteczna realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej nieodpłatne
G-15/29/PDM Ocenianie uczniów, w tym ocenianie kształtujące nieodpłatne
G-9/17/PZ Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w obszarze diagnozowania i wykorzystania otrzymanych wyników w zakresie potrzeb edukacyjnych uczniów. Wdrażanie idei edukacji włączającej nieodpłatne
G-3/5/PTI Podniesienie kompetencji w zakresie nauczania programowania z uwzględnieniem nowej podstawy programowej z informatyki nieodpłatne
G-16/31/PDM Sposoby indywidualizacji w procesie nauczania nieodpłatne