WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej
« Wstecz

Sieci współpracy i samokształcenia 2018/2019

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze  sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Członkowie sieci korzystają z  własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Formy realizacji

Spotkanie organizacyjne

Integracja uczestników sieci.
Rozpoznanie potrzeb i zasobów.
Ustalenie celów, harmonogramu.

Spotkania robocze

Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami.
Spotkania z ekspertami.
Tworzenie nowych rozwiązań.

Spotkanie podsumowujące

Podsumowanie i omówienie pracy sieci.
Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania innym wypracowanych rozwiązań.
Ewaluacja.

Pomiędzy spotkaniami uczestnicy sieci mają możliwość kontaktowania się ze sobą za pośrednictwem platformy e.womgorz.edu.pl

 

Aby stać się uczestnikiem wybranej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, należy wypełnić formularz „zgłoszenia do sieci”: Rejestracja

Informacji szczegółowych udzielają koordynatorzy poszczególnych sieci.

 

Plan sieci2018/2019

SW

Nazwa sieci

Adresat

Koordynator sieci

Sieć współpracy i samo­kształ­cenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych

dyrektorzy i wicedy­rektorzy szkół i placówek oświatowych

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

dyrektorzy i wicedyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych

pedagodzy szkolni wszystkich typów szkół i placówek

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania do życia w rodzinie

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia "Algorytmika i programowanie"

nauczyciele informatyki oraz inni nauczyciele wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia "Narzędzia TIK wspomagające pracę nauczyciela"

nauczyciele wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych powiatu sulęcińskiego

bibliotekarze szkolni z pow. sulęcińskiego

Sieć współpracy i samokształcenia "Poloniści polonistom"

nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii "Jak przeciwdziałać nudzie?"

nauczyciele historii wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia "Doradztwo zawodowe w szkole"

doradcy zawodowi oraz nauczyciele realizujący w szkołach doradztwo zawodowe

Sieć współpracy i samokształcenia "Matematyka zorientowana na dziecko"

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Sieć współpracy i samokształcenia "Dokumentacja dyrektora przedszkola"

dyrektorzy przedszkoli

Sieć współpracy i samokształcenia "Konstruowanie programu wychowania przedszkolnego krok po kroku"

nauczyciele przedszkoli

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli zaintereso­wanych tematyką poszukiwania atrakcyjnych metod i technik animacji i promocji czytelnictwa "Zachęć do czytania"

bibliotekarze szkolni oraz inni nauczyciele

Sieć współpracy i samokształcenia "Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego"

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Sieć współpracy i samokształcenia "Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języków obcych"

języków obcych szkół podstawowych

Sieć współpracy i samokształcenia "Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki"

nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych

bibliotekarze szkolni