szukanie zaawansowane
  strona główna
strona główna
mapa serwisu
mapa serwisu
napisz do nas
napisz do nas
 
www.lubuskie.pl
Strona
główna
O nas Doradztwo
metodyczne
Oferta szkoleń Studia podyplomowe Wspomaganie szkół Sieci współpracy Realizacja
szkoleń
Informacja pedagogiczna Biblioteka
Pedagogiczna
BIP Kontakt
(i)

Jeżeli chcesz
otrzymywać informacje
o nowych szkoleniach
w ofercie naszego Ośrodka
podaj swój adres e-mail.

Kalendarium wydarzeń

« sierpień 2020 »
NdzPnWtŚrCzwPtSo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
I MIĘDZYNARODOWA EDYCJA „PRZERWY NA CZYTANIE” - ZGŁOŚ SZKOŁĘ
miniatura
2020/07/03

 Akcja Przerwa na czytanie skierowana jest do:

- placówek oświatowych każdego typu z całego świata znajdujące się w Polsce oraz  współpracujących z nimi placówek partnerskich mieszczących się poza granicami Polski,

- szkół polskojęzycznych na świecie (np. szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej).

Udział w biciu rekordu bierze cała społeczność szkoły/placówki wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby. Najmłodszym uczniom proponujemy stworzenie np. tzw. Stref czytania, w których dzieciom będą czytały koledzy, nauczyciele, zaproszeni goście.

Zachęcamy szkoły, które współpracują ze szkołami zagranicznymi m.in. przy różnego rodzaju projektach międzynarodowych np. eTwinning, Erasmus+, do poinformowania partnerską szkołę o akcji i zaproszeniu do wspólnego bicia rekordu.

Celem akcji jest:

- promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

- integracja środowiska lokalnego;

- pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;

- wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;

- zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Zgłoszona szkoła/placówka wypełniając formularz jest zobowiązana do przeprowadzenia na terenie całej szkoły akcji czytelniczej bicia rekordu w czytaniu na przerwie, na wszystkich  przerwach międzylekcyjnych w jednym wybranym przez siebie dniu między
1-31 października 2020 r.
Grupy szkolne przebywające w tym czasie poza placówką np. na wycieczkach szkolnych również mogą wziąć udział w biciu rekordu w czytaniu.

Honorowy patronat nad akcją objęli: Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak, Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Patronat medialny objęli: portal SBP.pl, Biblioteki Szkolne Online, Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  (aktywny do 30 września 2020 r.)

 Szkoła zgłaszając się do akcji jest zobowiązana do przygotowania i zamieszczenia na stronie internetowej szkoły/placówki i/lub na portalu społecznościowym Facebook opisu i zdjęć

z przeprowadzonej akcji. Placówka w terminie do 8 listopada 2020 r. wypełnia przygotowany przez organizatora formularz relacji (dostępny od 2 października 2020 r.), w którym poda m. in. liczbę osób czytających na przerwie.

FORMULARZ RELACJI (aktywny od 2 października do 8 listopada 2020 r.)

REGULAMIN

Organizator po zebraniu wszystkich sprawozdań podsumowuje całą akcję. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej oraz profilu Biblioteki na Facebooku 9 grudnia 2020 r.

Koordynator akcji:

Anna Giniewska
Pedagogical Library of the Provincial Methodical Centerin Gorzów Wielkopolski
tel. 957216135 / 509517206
e-mail:
przerwanaczytanie2020@gmail.com

FIRST INTERNATIONAL EDITION OF ‘BREAK FOR READING’ - APPLY FOR PARTICIPATION

Pedagogical Library of the Provincial Methodological Center in Gorzów Wlkp. invites students and teachers to take part in the first international edition of the fifth nationwide campaign of  breaking the record in number of people reading on break entitled ‘Break for reading - breaking the record in reading on break’. The event relates to International Month of School Libraries and a social campaign ‘The Whole Poland Reads to Children’.

Our last record, set in 2019, gathered a staggering number of 158 880 people reading on break from 991 institutions in Poland and 14 abroad. After successful four Nationwide Campaigns we invite you to participate in the first International Edition. This year it will be carried out in October during the International Month of School Libraries.

The Braek for reading action is directed at:

- educational institutions of all types from around the world located in Poland and partner facilities cooperating with them located outside of Poland,

- Polish-language schools around the world (e.g. school consultation points at diplomatic, consular and military representations of the Republic of Poland).

The whole school community / institution takes part in breaking the record: all students, teachers, administrative staff, invited parents and other people. For the youngest students unable to read yet, we suggest to create Reading Zones where books will be read by their classmates, teachers or invited guests.

We encourage schools that cooperate with foreign schools (including different types of international projects, e.g. eTwinning, Erasmus +) to inform a partner school about the campaign and to invite it to break the record together.

The purpose of the action is:

- promotion of reading among children and young people;

- integration of the local environment;

- showing students that reading is interesting;

- strengthening cooperation between Polish and foreign schools;

- encouraging students to reach for a book in every situation and in every place.

The action is carried out as part of the social campaign ′The Whole Poland Reads to Children′.

By completing the form, the notified school / institution is obliged to conduct the reading action of breaking the record in reading on break, on all breaks on one day of its choice between October 1-31, 2020. School groups staying outside the institution, e.g. on a school trips, can also take part in breaking the record.

The honorary patronage over the action was taken by: Marshal of the Lubuskie Voivodeship – Elżbieta Anna Polak, Lubuskie Education Superintendent - Ewa Rawa, Center for Education Development, Center Development of Polish Education Abroad.

Media patronage was taken by: SBP.pl portal, Online School Libraries and service Electronic

Pedagogical Library SBP.

APPLICATION FORM (active until September 30, 2020)

By applying for the campaign, the school / institution is obliged to prepare and publish a description and photos from the performed action on its website and / or Facebook page. By November 8, 2020, the school / institution will complete and provide a record form (available from October 2, 2020), which gives the number of people reading on break.

RECORD FORM (active from October 2 to November 8, 2020)

REGULATIONS

After collecting all reports, the organizer sums up the entire action. The results will be published on the Pedagogical Library website and the Library′s profile on

Facebook on December 9, 2020.

Action Coordinator: tel. 957216135 / 509517206
e-mail:
przerwanaczytanie2020@gmail.com 
Pracownia Zarządzania Oświatą
 
Pracownia Psychoedukacji i Wychowania
 
Pracownia Doskonalenia Metodycznego
 
Pracownia Technologii Informacyjnych
 
Biblioteka Pedagogiczna
 

Platforma e-learningowa

© 2008 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny statystyka Copyryght © 2008
projekt i wykonanie: WebDawid